Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. rozbudowie sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej na działkach położonych przy
ul. Wierzbowej w Dębicy
24.03.2017 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowie sieci
kablowej SN i nN ze stacją trensformatorową na dz. położonych
przy ul. Gawrzyłowskiej
24.03.2017 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa
zawiadamiające o wydaniu decyzji
23.03.2017 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.
budowie budynku ZSS na działkach połozonych w Dębicy przy ul.
Parkowej
22.03.2017 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Starosty Dębickiego z dnia 14.03.2017 r. o
wszczęciu postępowania administracyjnego
22.03.2017 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Budzisz”
21.03.2017 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Dębica – 2010
21.03.2017 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego pn. budowie sieci gazowej średniego
ciśnienia wraz z przyłączem na działkach połozonych przy ul.
Spokojnej w Dębicy
20.03.2017 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej
średniego ciśnienia na działkach położonych w Dębicy i
Gumniskach przy ul. Osiedlowej
15.03.2017 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie
sieci kanalizacji sanitarnej na działkach położonych przy ul.
Osiedlowej
15.03.2017 więcej