Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 286/2017 z dnia 28 listopada 2017 r.
Zarządzenie Nr 286/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 28
listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
05.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 285/2017 z dnia 28 listopada 2017 r.
Zarządzenie Nr 285/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 28
listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert na realizację w 2018 roku zadania publicznego z zakresu
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
05.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 284/2017 z dnia 27 listopada 2017 r.
Zarządzenie Nr 284/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 27
listopada 2017 r. w sprawie przekazania uprawnień kierownikom
jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Dębica do zaciągnięcia
zobowiązań na lata 2018 i 2019 z tytułu umów na dostawę
energii elektrycznej niezbędną do zapewnienia ciągłości
działania jednostek
05.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 283/2017 z dnia 27 listopada 2017 r.
Zarządzenie Nr 283/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 27
listopada 2017 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i
wydatków jednostek wynikających z uchwały Nr XLI/452/2017 Rady
Miejskiej w Dębicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany
budżetu Miasta Dębica na 2017 rok
05.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 282/2017 z dnia 24 listopada 2017 r.
Zarządzenie Nr 282/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 24
listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
05.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 281/2017 z dnia 24 listopada 2017 r.
Zarządzenie Nr 281/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 24
listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
05.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 280/2017 z dnia 23 listopada 2017 r.
Zarządzenie Nr 280/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 23
listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
05.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 279/2017 z dnia 23 listopada 2017 r.
Zarządzenie Nr 279/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 23
listopada 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Miejskiego
Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie powołanego Zarządzeniem Nr 102/2011 Burmistrza
Miasta Dębicy z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie powołania
Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
05.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 278/2017 z dnia 23 listopada 2017 r.
Zarządzenie Nr 278/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 23
listopada 2017 r. w sprawie zlecenia Dyrektorowi Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy przeprowadzenia konkursu
ofert dotyczących zapewnienia udzielenia schronienia osobom
bezdomnym z terenu Miasta Dębicy oraz realizację zadania z
zakresu pomocy społecznej
05.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 277/2017 z dnia 22 listopada 2017 r.
Zarządzenie Nr 277/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 22
listopada 2017 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i
wydatków jednostek oraz wysokości dotacji przyjętych w
projekcie uchwały budżetowej Gminy Miasta Dębica na 2018 rok
05.12.2017 więcej