Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 91/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.
Zarządzenie Nr 91/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 10
kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych projektu aktualizacji dokumentu pn. „Plan
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Dębica”
28.04.2017 więcej
Zarządzenie Nr 90/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.
Zarządzenie Nr 90/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 10
kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko
Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Dębicy
28.04.2017 więcej
Zarządzenie Nr 89/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.
Zarządzenie Nr 89/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 10
kwietnia 2017 r. w sprawie Szczegółowych Zasad Nadzoru
Właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Miasto
Dębica
28.04.2017 więcej
Zarządzenie Nr 88/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r.
Zarządzenie Nr 88/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 6
kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębicy oraz ustalenia
jej Regulaminu Pracy
28.04.2017 więcej
Zarządzenie Nr 87/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r.
Zarządzenie Nr 87/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 5
kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
28.04.2017 więcej
Zarządzenie Nr 86/2017 z dnia 5 kwietnia 2017 r.
Zarządzenie Nr 86/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 5
kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
28.04.2017 więcej
Zarządzenie Nr 85/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r.
Zarządzenie Nr 85/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 3
kwietnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu
ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego
realizowanego w wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Dębicy na 2017
rok
28.04.2017 więcej
Zarządzenie Nr 84/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 r.
Zarządzenie Nr 84/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 3
kwietnia 2017 r. w sprawie powołania grupy roboczej do
przeprowadzenia reorganizacji Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dębicy
06.04.2017 więcej
Zarządzenie Nr 83/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
Zarządzenie Nr 83/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 30 marca
2017 r. w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej
dla projektu pn. „Poprawa infrastruktury dydaktycznej
Miejskiego Gimnazjum Nr 2 w Dębicy” realizowanego na podstawie
umowy o dofinansowanie Nr RPPK.06.04.03-18-0043/16-00
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020
06.04.2017 więcej
Zarządzenie Nr 82/2017 z dnia 30 marca 2017 r.
Zarządzenie Nr 82/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 30 marca
2017 r. w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego
zamieszczonego w wykazie nr GK.7125.2.14.2017 z dnia 16 lutego
2017 r.
06.04.2017 więcej