2016-06-17

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi.

Podstawa prawna i cel przygotowania analizy stanu gospodarki odpadami
       Utrzymanie czystości i porządku należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250) gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności: dokonują corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

       Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnym sporządza się na podstawie sprawozdań złożonych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych wpływających na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Załączniki

  Analiza stanu gospo... rok 2015.pdf 137,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Analiza stanu gospo... rok 2014.pdf 132,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Analiza stanu gospo... rok 2013.pdf 103,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Analiza stanu gospo...ostowanie.pdf 219,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Analiza stanu gospo... rok 2016.pdf 2,05 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Analiza stanu gospo...stowanie2.pdf 130,01 KB (pdf) szczegóły pobierz