Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie
Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie
wydania zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew rosnących na
działce położonej przy ul. Konarskiego 21
11.10.2019 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji
11.10.2019 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
10.10.2019 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego pn. budowie sieci gazowej średniego
ciśnienia na działkach położonych przy ul. Rzeszowskiej w
Dębicy
10.10.2019 więcej
Zarządzenie Nr 267/2019 z dnia 4 października 2019 r.
Zarządzenie Nr 267/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 4
października 2019 r. w sprawie zlecenia zadań publicznych z
zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego
10.10.2019 więcej
opinia RIO o informacji o wykonaniu budżetu za I półrocze 2019
opinia RIO o wykonaniu budżetu za I półrocze 2019
10.10.2019 więcej
Zapytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 10 października 2019 r.
Zapytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 10
października 2019 r.
10.10.2019 więcej
Ogłoszenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego
Ogłoszenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego
10.10.2019 więcej
Sprawozdanie z konsultacji projektu Rocznego
Sprawozdanie z konsultacji projektu Rocznego z organizacjami
pozarządowymi na 2020 r.
09.10.2019 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego
09.10.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się