Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert z
zakresu pomocy społecznej
09.10.2019 więcej
Ogłoszenie w sprawie zlecenia zadań publicznych
Ogłoszenie w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
09.10.2019 więcej
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II w sprawie
zmiany w składach Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 21 i 10 w
Dębicy
09.10.2019 więcej
Informacja
Dyrektor Zarządu Zlewni w Jaśle podaje do publicznej
wiadomości
08.10.2019 więcej
Zarządzenie Nr 266/2019 z dnia 3 października 2019 r.
Zarządzenie Nr 266/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 3
października 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
07.10.2019 więcej
Zarządzenie Nr 265/2019 z dnia 2 października 2019 r.
Zarządzenie Nr 265/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 2
października 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 287/2017
Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie
zasad rezerwacji stanowisk handlowych oraz ustalenia wysokości
stawek opłaty rezerwacyjnej na targowisku miejskim w Dębicy
przy ulicy Kraszewskiego
07.10.2019 więcej
Zarządzenie Nr 264/2019 z dnia 2 października 2019 r.
Zarządzenie Nr 264/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 2
października 2019 r. w sprawie powołania Komisji do spraw
nagród organu prowadzącego dla nauczycieli zatrudnionych w
przedszkolach i szkołach podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Miasto Dębica
07.10.2019 więcej
Zarządzenie Nr 263/2019 z dnia 30 września 2019 r.
Zarządzenie Nr 263/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 30
września 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego do
spraw związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na terenie
Gminy Miasta Dębica
07.10.2019 więcej
Zarządzenie Nr 262/2019 z dnia 27 września 2019 r.
Zarządzenie Nr 262/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 27
września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
07.10.2019 więcej
Zarządzenie Nr 261/2019 z dnia 27 września 2019 r.
Zarządzenie Nr 261/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 27
września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o
przyznanie okresowego stypendium sportowego finansowanego ze
środków budżetu Gminy Miasta Dębica
07.10.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się