Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i o oględzinach
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i o przeprowadzeniu
oględzin w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew
03.04.2017 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i o oględzinach
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania oraz o przeprowadzeniu
oględzin w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew
03.04.2017 więcej
Ogłoszenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego
Ogłoszenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego
31.03.2017 więcej
Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Dębicy na lata 2016-2020
Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko projektu Lokalnego Programu
Rewitalizacji Dębicy na lata 2016-2020
31.03.2017 więcej
Zarządzenie Burmistrza Miasta Dębica -sprostowanie błędu
Zarządzenie Burmistrza Miasta Dębica w sprawie sprostowania
oczywistego błędu pisarskiego w wykazie nr GK.7125.2.14.2016 z
dnia 16 lutego 2017r.
30.03.2017 więcej
Oświadczenia majątkowe złożone za 2016r. i w 2017r.
Oświadczenia majątkowe złożone za 2016 i w 2017r.
pracowników Urzędu Miejskiego w Dębicy oraz kierowników
jednostek organizacyjnych gminy
30.03.2017 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wydanej decyzji
30.03.2017 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowie sieci gazowej
średniego ciśnienia na działkach położonych przy ul. Polnej
w Dębicy
30.03.2017 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji dot. ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowie stacji
bazowej telefonii komórkowej na działkach położonych przy ul.
Fabrycznej w Dębicy
29.03.2017 więcej
Zakup i dostawa wyposażenia do placówek wsparcia dziennego w Dębicy
Zakup i dostawa wyposażenia do placówek wsparcia dziennego w
Dębicy
27.03.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się