Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 260/2019 z dnia 27 września 2019 r.
Zarządzenie Nr 260/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 27
września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o
przyznanie stypendium w zakresie twórczości artystycznej i
upowszechniania kultury, wspierające uzdolnione artystycznie
osoby
07.10.2019 więcej
Zarządzenie Nr 259/2019 z dnia 27 września 2019 r.
Zarządzenie Nr 259/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 27
września 2019 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i
wydatków jednostek budżetowych wynikających z zarządzenia Nr
258/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 27 września 2019 r. w
sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Miasta Dębica na
2019 rok
07.10.2019 więcej
Zarządzenie Nr 258/2019 z dnia 27 września 2019 r.
Zarządzenie Nr 258/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 27
września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w
budżecie Miasta Dębica na 2019 rok
07.10.2019 więcej
Zarządzenie Nr 257/2019 z dnia 25 września 2019 r.
Zarządzenie Nr 257/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 25
września 2019 r. w sprawie powołania komisji do opiniowania
ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy
społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
07.10.2019 więcej
Zarządzenie Nr 256/2019 z dnia 25 września 2019 r.
Zarządzenie Nr 256/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 25
września 2019 r. w sprawie powołania komisji do opiniowania
ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
07.10.2019 więcej
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II
Postanowienia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II w sprawie
zmiany w składach Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 21, 9, 6, 5,
3.
07.10.2019 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy dot.
ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na:
budowie 20 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie
szeregowej przy ul. Kruczej w Dębicy.
04.10.2019 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego pn. budowie napowietrznej sieci
elektroenergetycznej na działkach przy ul. Kwiatkowskiego w
Dębicy.
03.10.2019 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego pn. budowie sieci gazowej niskiego
ciśnienia na działkach położonych przy ul. Wierzbowej w
Dębicy.
03.10.2019 więcej
Informacja
Informacja o wydanej decyzji o warunkach zabudowy
03.10.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się