Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 255/2019 z dnia 20 września 2019 r.
Zarządzenie Nr 255/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 20
września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
25.09.2019 więcej
Zarządzenie Nr 254/2019 z dnia 20 września 2019 r.
Zarządzenie Nr 254/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 20
września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
25.09.2019 więcej
Zarządzenie Nr 253/2019 z dnia 19 września 2019 r.
Zarządzenie Nr 253/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 19
września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej
25.09.2019 więcej
Zarządzenie Nr 252/2019 z dnia 19 września 2019 r.
Zarządzenie Nr 252/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 19
września 2019 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu
Miejskiego w Dębicy do prowadzenia czynności związanych ze
sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13
października 2019 r.
25.09.2019 więcej
Zarządzenie Nr 251/2019 z dnia 19 września 2019 r.
Zarządzenie Nr 251/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 19
września 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do
zastępowania nieobecnego Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w
Dębicy
25.09.2019 więcej
Zarządzenie Nr 250/2019 z dnia 19 września 2019 r.
Zarządzenie Nr 250/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 19
września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o
przyznanie okresowego stypendium sportowego finansowanego ze
środków budżetu Gminy Miasta Dębica
25.09.2019 więcej
Zarządzenie Nr 249/2019 z dnia 19 września 2019 r.
Zarządzenie Nr 249/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 19
września 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o
przyznanie stypendium w zakresie twórczości artystycznej i
upowszechniania kultury, wspierające uzdolnione artystycznie
osoby
25.09.2019 więcej
Zarządzenie Nr 248/2019 z dnia 17 września 2019 r.
Zarządzenie Nr 248/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 17
września 2019 r. w sprawie informacji o kwotach wydatków
jednostek budżetowych wynikających z zarządzenia Nr 247/2019
Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 17 września 2019 r. w sprawie
zmian w budżecie Miasta Dębica na 2019 rok
25.09.2019 więcej
Zarządzenie Nr 247/2019 z dnia 17 września 2019 r.
Zarządzenie Nr 247/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 17
września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Dębica na
2019 rok
25.09.2019 więcej
Zarządzenie Nr 246/2019 z dnia 17 września 2019 r.
Zarządzenie Nr 246/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 17
września 2019 r. w sprawie przekazania uprawnień Dyrektorowi
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do zaciągnięcia
zobowiązania
25.09.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się