Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 245/2019 z dnia 17 września 2019 r.
Zarządzenie Nr 245/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 17
września 2019 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i
wydatków jednostek wynikających z uchwały Nr XVI/96/2019 Rady
Miejskiej w Dębicy z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmiany
budżetu Miasta Dębica na 2019 rok
25.09.2019 więcej
Zarządzenie Nr 244/2019 z dnia 11 września 2019 r.
Zarządzenie Nr 244/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 11
września 2019 r. w sprawie konsultacji projektu Rocznego
programu współpracy Gminy Miasta Dębica z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
2020 rok
25.09.2019 więcej
Zarządzenie Nr 243/2019 z dnia 11 września 2019 r.
Zarządzenie Nr 243/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 11
września 2019 r. w sprawie przekazania pozostałych środków
trwałych ze stanu ewidencyjnego Przedszkola Miejskiego Nr 2
Integracyjnego w Dębicy na stan Szkoły Podstawowej Nr 4 w
Dębicy
25.09.2019 więcej
Pierwsze posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych w Dębicy
Pierwsze posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych w Dębicy
24.09.2019 więcej
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w Mieście Dębica
Postanowienie Nr 302/2019 Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z
dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji
wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
24.09.2019 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
24.09.2019 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Budzisz”
24.09.2019 więcej
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej
omyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego - sieć gazowa ul. Gajowa w Dębicy
24.09.2019 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Dębica
24.09.2019 więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego - sieć gazowa przy ul. Malinowej
24.09.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się