Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego
17.09.2019 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego
17.09.2019 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
17.09.2019 więcej
Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 16 września 2019 r.
Informacja Komisarza Wyborczego w Rzeszowie II z dnia 16
września 2019 r. w sprawie możliwości dokonania przez komitety
wyborcze dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji
wyborczych
16.09.2019 więcej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji
konkursowej
13.09.2019 więcej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji
konkursowej
13.09.2019 więcej
Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi na 2019 r.
12.09.2019 więcej
Zarządzenie Nr 242/2019 z dnia 2 września 2019 r.
Zarządzenie Nr 242/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 2
września 2019 r. w sprawie wyznaczenia szkoły, w której
będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
12.09.2019 więcej
Zapytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 12 września 2019 r.
Zapytanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z dnia 12 września
2019 r. w sprawie realizacji zadania "Przeprowadzenie audytu
zewnętrznego w Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o."
12.09.2019 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wydanej decyzji o umorzeniu postępowania w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego
12.09.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się