DRUKUJ
2017-10-23

Porządek obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w
Dębicy

ZAWIADOMIENIE

 W dniu 30 października 2017 r. o godz.900

w sali 51 Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2

 odbędzie się

XXXIX sesja Rady Miejskiej w Dębicy

 

Porządek obrad :

 

I.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II.     Przyjęcie porządku obrad

III.    Podjęcie uchwał w sprawie:

 

1.    Przyznania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Dębica”.

2.    Przyznania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Dębica”.

3.    Przyznania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Dębica”.

4.    Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2017 r.

5.    Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.

6.    Upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 8”.

7.    Uchylenia uchwały Nr XVII/152/2011 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 13 października 2011 r. w sprawie określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

8.    Zmiany uchwały Nr XXVIII/306/2012 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów.

9.    Zmiany uchwały Nr XXXI/324/2017 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Województwu Podkarpackiemu.

10.Zmiany uchwały nr XXIX/462/09 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury, wspierającej uzdolnione artystycznie osoby.

11.Okresowych stypendiów sportowych finansowanych ze środków budżetu Gminy Miasta Dębica.

12.Sprzedaży lokali w budynku nr 46 przy ulicy Mościckiego w Dębicy.

13.Wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie w formie darowizny na rzecz Powiatu Dębickiego działki 21/3 położonej w obrębie 1 miasta Dębica stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

14.Wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy działki na czas nieoznaczony w drodze bezprzetargowej.

15.Odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasta Dębica działek stanowiących własność osoby fizycznej.

16.Odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasta Dębica działki o numerze ewidencyjnym 1416, obręb 6, stanowiącej własność osób fizycznych.

17.Określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Dębica, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

18.Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Dębicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Królowej Jadwigi w Dębicy.

19.Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Generała Tadeusza Bora - Komorowskiego w Dębicy w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 im. Generała Tadeusza Bora - Komorowskiego w Dębicy.

20.Stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 1 w Dębicy w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 5 w Dębicy.

21.Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Dębicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im. Jana Pawła II w Dębicy.

22.Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy.

23.Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Księdza Alojzego Nosala w Dębicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 10 im. Księdza Alojzego Nosala w Dębicy.

24.Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. 5 Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej w Dębicy w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. 5 Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej w Dębicy.

25.Stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Armii Krajowej w Dębicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 12 im. Armii Krajowej w Dębicy.

26.Zmiany uchwały Nr XV/222/08 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt  ośrodkach wsparcia prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  Dębicy.

27.Skargi na bezczynność Burmistrza Miasta.

 

IV.  Informacja Komisji Infrastruktury nt. „Analiza realizacji inwestycji drogowych do końca I półrocza i ich zaawansowania w stosunku do planu budżetu na 2017 r.”

V.   Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.

VI.  Interpelacje radnych.

VII.Zapytania radnych i wolne wnioski.

VIII.Sprawy różne.

IX.  Zamknięcie sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Dębicy

mgr Ryszard Pękala