DRUKUJ
2017-11-17

Porządek obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Dębicy

ZAWIADOMIENIE

 W dniu 27 listopada 2017 r. o godz.900

w sali 51 Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2

 odbędzie się

XLI sesja Rady Miejskiej w Dębicy

 

Porządek obrad :

I.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II.     Przyjęcie porządku obrad

III.    Podjęcie uchwał w sprawie:

 

1.    Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2017 r.

2.    Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.

3.    Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego.

4.    Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Dębicy na 2018 r.

5.    Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dębicy na lata 2018 – 2020.

6.    Uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Miasta Dębica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.

7.    Zmiany uchwały Nr VIII/58/2015 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Miasta Dębica na lata 2014 – 2020”.

8.    Zmiany uchwały Nr VIII/59/2015 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Dębica do 2025 r.”

9.    Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Miasto Rzeszów realizacji zadań w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwym.

10.  Zmiany „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki”.

11.  Sprzedaży nieruchomości położonej na terenie byłego poligonu wojskowego stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

12.  Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Szkotniej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

13.  Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Tadeusza Kościuszki stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

14.  Wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanej położonej przy ulicy Akademickiej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

 

IV.   Informacja Komisji Sportu i Kultury nt. „Analiza funkcjonowania klubów sportowych, stowarzyszeń i UKS-ów po wejściu w życie uchwały Nr XXVII/291/2016 Rady Miejskiej w Dębicy w sprawie ustalenia cen za korzystanie z miejskich obiektów sportowo – rekreacyjnych będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”.

V.    Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.

VI.   Interpelacje radnych.

VII.  Zapytania radnych i wolne wnioski.

VIII.Sprawy różne.

IX.   Zamknięcie sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Dębicy

mgr Ryszard Pękala