DRUKUJ
2018-02-09

Porządek obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Dębicy

ZAWIADOMIENIE

 W dniu 19 lutego 2018 r. o godz.900

w sali 51 Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2

 odbędzie się

XLV sesja Rady Miejskiej w Dębicy

 

Porządek obrad :

I.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II.    Przyjęcie porządku obrad

III.   Podjęcie uchwał w sprawie:

 

1.    Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2018 r.

2.    Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.

3.    Zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasta Dębica i Gminą Dębica w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

4.    Zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonym na terenie Gminy Miasta Dębica, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.

5.    Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat.

6.    Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Budzisz stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

7.    Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Dębica.

8.    Sprzedaży części nieruchomości położonej przy ulicy Raczyńskich w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

9.    Sprzedaży części nieruchomości położonej przy ulicy Żeromskiego w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

10.  Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Gajowej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

11.  Przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody.

12.  Przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Dębica w 2018 roku”.

13.  Przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Dębica – 2010 w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki, Rzecznej i Kosynierów Racławickich w Dębicy”.

14.  Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2018 w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki, Rzecznej i Kosynierów Racławickich w Dębicy.

15.  Przyjęcia zadania i wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w celu realizacji zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych oraz wynikającego z rozeznanych potrzeb gminy pn. „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w Dębicy”.

 

II.    Wystąpienie pokontrolne Komisji Rewizyjnej.

III.   Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.

IV.  Interpelacje radnych.

V.    Zapytania radnych i wolne wnioski.

VI.  Sprawy różne.

VII.Zamknięcie sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Dębicy

mgr Ryszard Pękala