DRUKUJ
2018-05-11

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu
Współpracy

Sprawozdanie z realizacji "Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasta Dębica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r."