DRUKUJ
2019-05-28

Sprawozdanie z "Rocznego programu współpracy
..." za 2018 r.

Sprawozdanie z realizacji "Rocznego programu współpracy Gminy Miasta Dębica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r."