DRUKUJ
2017-06-14

Porządek obrad XXXV sesji Rady Miejskiej

ZAWIADOMIENIE

 W dniu 26 czerwca 2017 r. o godz.900

w sali 51 Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2

 odbędzie się

XXXV sesja Rady Miejskiej w Dębicy

 

Porządek obrad :

I.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II.     Przyjęcie porządku obrad

III.    Podjęcie uchwał w sprawie:

 

1.    Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2017 r.

2.    Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.

3.    Budżetu Obywatelskiego Miasta Dębicy na 2018 r.

4.    Zmiany uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Dębica zaliczanym do sektora finansów publicznych.

5.    Sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Kwiatkowskiego stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

6.    Sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki nr 430/89 wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków oraz zabudowanej działki nr 430/182 w obrębie 2 miasta Dębica położonych przy ulicy Metalowców w Dębicy.

7.    Odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasta Dębica działek nr 312/7, 312/8 położonych w obrębie 6 jednostki ewidencyjnej Miasto Dębica stanowiących własność osoby fizycznej.

8.    Wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie w formie darowizny na rzecz Powiatu Dębickiego działek nr 3/3 i 25/7 położonych w obrębie 1 jednostki ewidencyjnej miasta Dębica stanowiących własność Gminy Miasta Dębica.

9.    Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Dębica – 2010, obszaru położonego w obrębie osiedla Wolica I w Dębicy – wg załącznika graficznego.

10.Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2006 Miasta Dębica, obszar w obrębie osiedla Wolica I w Dębicy, uchwalonego uchwałą Nr IX/86/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 8 kwietnia 2011 r.

11.Uchwalenia zmiany uchwały Nr XXXII/347/2017 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. Seniorom na ratunek” w odpowiedzi na konkurs nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-010/16 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja społeczna. Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

 

IV.   Informacja Komisji Budżetu, Handlu i Usług nt. „Analiza wykonania zadania – Pobór opłat za śmieci w domach prywatnych i spółdzielniach mieszkaniowych”.

V.    Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.

VI.   Interpelacje radnych.

VII.  Zapytania radnych i wolne wnioski.

VIII.Sprawy różne.

IX.   Zamknięcie sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Dębicy

mgr Ryszard Pękala