2017-06-14

Porządek obrad XXXV sesji Rady Miejskiej

ZAWIADOMIENIE

 W dniu 26 czerwca 2017 r. o godz.900

w sali 51 Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2

 odbędzie się

XXXV sesja Rady Miejskiej w Dębicy

 

Porządek obrad :

I.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II.     Przyjęcie porządku obrad

III.    Podjęcie uchwał w sprawie:

 

1.    Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2017 r.

2.    Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.

3.    Budżetu Obywatelskiego Miasta Dębicy na 2018 r.

4.    Zmiany uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Dębica zaliczanym do sektora finansów publicznych.

5.    Sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Kwiatkowskiego stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

6.    Sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki nr 430/89 wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków oraz zabudowanej działki nr 430/182 w obrębie 2 miasta Dębica położonych przy ulicy Metalowców w Dębicy.

7.    Odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasta Dębica działek nr 312/7, 312/8 położonych w obrębie 6 jednostki ewidencyjnej Miasto Dębica stanowiących własność osoby fizycznej.

8.    Wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie w formie darowizny na rzecz Powiatu Dębickiego działek nr 3/3 i 25/7 położonych w obrębie 1 jednostki ewidencyjnej miasta Dębica stanowiących własność Gminy Miasta Dębica.

9.    Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Dębica – 2010, obszaru położonego w obrębie osiedla Wolica I w Dębicy – wg załącznika graficznego.

10.Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2006 Miasta Dębica, obszar w obrębie osiedla Wolica I w Dębicy, uchwalonego uchwałą Nr IX/86/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 8 kwietnia 2011 r.

11.Uchwalenia zmiany uchwały Nr XXXII/347/2017 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. Seniorom na ratunek” w odpowiedzi na konkurs nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-010/16 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja społeczna. Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

 

IV.   Informacja Komisji Budżetu, Handlu i Usług nt. „Analiza wykonania zadania – Pobór opłat za śmieci w domach prywatnych i spółdzielniach mieszkaniowych”.

V.    Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.

VI.   Interpelacje radnych.

VII.  Zapytania radnych i wolne wnioski.

VIII.Sprawy różne.

IX.   Zamknięcie sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Dębicy

mgr Ryszard Pękala

Załączniki

  projekt nr 1.pdf 3,55 MB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt nr 2.pdf 1,97 MB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt nr 3.pdf 2,52 MB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt nr 4.pdf 613,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt nr 5.pdf 618,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt nr 6.pdf 682,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt nr 7.pdf 564,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt nr 8.pdf 1,01 MB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt nr 9.pdf 633,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt nr 9 - zał. 1.pdf 1,85 MB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt nr 9 - zał. 2.pdf 19 MB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt nr 9 - zał. 3.pdf 24,66 MB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt nr 9 - zał. 4.pdf 2,58 MB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt nr 9 - zał. 5.pdf 529,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt nr 9 - zał. 6.pdf 184,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt nr 10.pdf 1,97 MB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt nr 10 - zał. 1.pdf 1,16 MB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt nr 10 - zał. 2.pdf 165,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt nr 10 - zał. 3.pdf 185,96 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt nr 11.pdf 444,05 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się