2017-04-14

Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko

Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko (baza danych ooś) jest systemem teleinformatycznym, służącym do zbierania, przetwarzania i udostępniania informacji o postępowaniach w zakresie ocen oddziaływania na środowisko.

Podstawę prawną dla funkcjonowania bazy danych ooś stanowi art. 128 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

Art. 128

1.  Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska prowadzi bazę danych o ocenach oddziaływania na środowisko, obejmującą:

1)  informacje o:

a)  strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko,

b)  ocenach oddziaływania na środowisko dla planowanych przedsięwzięć, z uwzględnieniem ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

c)  ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;

2)  inne dane o dokumentacji sporządzanej w ramach postępowań, o których mowa w pkt 1.

2.  Baza danych, o której mowa w ust. 1, jest prowadzona w systemie teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

Informacje zawarte w bazie danych ocen oddziaływania na środowisko pochodzą od organów, prowadzących postępowania w zakresie ooś.

Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko