2020-10-15

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Dębicy

Wstęp deklaracji

Urząd Miejski w Dębicy Urząd Miejski w Dębicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony BIP Urzędu Miejskiego w Dębicy.
 

Dane teleadresowe jednostki:
Telefon: +48 14 683-81-00
Faks: +48 14 683-81-61
E-mail: umdebica@um.debica.pl
Adres korespondencyjny: ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica
Adres ESP: /7b327fbhyx/SkrytkaESPData publikacji strony internetowej: 2016-03-10
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-06-30

Staramy się zapewnić dostępność naszych serwisów, jednak jeżeli znajdziesz błędy, masz uwagi lub chcesz nam pomóc poprawić stronę BIP Urzędu Miejskiego w Dębicy prosimy o kontakt pod adresem e-mail: umdebica@um.debica.plStrona BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, zapewnienie napisów do już zamieszczonych generowałoby nadmierne obciążenia dla Urzędu
 • pliki JPG w zdecydowanej większości posiadają tekst alternatywny
 • pliki, które nie zostały wytworzone w Urzędzie Miejskim w Dębicy, a musiały być zamieszczone są wyłączone z dostępności
 • pliki PDF nie zapewniają wyszukiwania pełnotekstowego, indeksowania treści wyszukiwarkom internetowym oraz odczytywania przez przeglądarki głośnomówiące. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

 

Jedno z darmowych narzędzi znajduje się na stronie https://www.onlineocr.net

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona BIP https://debica.bip.gov.pl spełnia wymagania w 99.58%.

Ułatwienia na stronie

Strona BIP Urzędu Miejskiego w Dębicy posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie

Skróty klawiaturowe

Na stronie BIP można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych:

 • powiększenie Ctrl + +
 • pomniejszenie Ctrl + -
 • rozmiar oryginalny Ctrl + 0
 • drukuj Ctrl + p
 • tryb pełnoekranowy F11
 • znajdź Ctrl + F
 • zakończ Ctrl + Shift + Q
 • odśwież F5

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony BIP prosimy o kontakt z Koordynatorem ds. dostępności - Wiolettą Hadowską pod adresem poczty elektronicznej: wioletta.hadowska@umdebica.pl.Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 14 683 81 08.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku Urzędu Miejskiego znajdującego się w Dębicy przy ul. Ratuszowej 2 prowadzą cztery wejścia, jedno wejście główne od ulicy Kościuszki oraz trzy wejścia od strony Muzeum Regionalnego.


Przed budynkiem, na parkingu zlokalizowanym przed Ratuszem znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe:

 • cztery dla osób niepełnosprawnych (2 w odległości 25 metrów od wejścia głównego i 2 w odległości 50 metrów od wejścia głównego)
 • jedno dla rodzin z dziećmi (25 metrów od wejścia głównego)
 • jedno dla kobiet w ciąży (25 metrów od wejścia głównego)

Obok wejścia głównego do budynku (od ulicy Kościuszki) znajdują się dwa podjazdy dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim i osób z wózkiem dziecięcym, umożliwiające dostanie się na poziom parteru. Przy wejściu głównym zainstalowany jest dzwonek dla osób niepełnosprawnych.


Pozostałe wejścia do budynku (od strony Muzeum Regionalnego) niedostosowane dla osób niepełnosprawnych.


Budynek trzykondygnacyjny z dwoma półpiętrami. Budynek posiada szerokie korytarze, umożliwiające sprawne poruszanie się. W budynku znajduje się winda, umożliwiająca dostanie się na pierwsze i drugie piętro budynku. Wejście na półpiętro znajdujące się wzwyż piętra drugiego wyposażone w pochylnię dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim i osób z wózkiem dziecięcym.


Na parterze budynku, po prawej stronie od wejścia głównego, znajduje się ogólnodostępna toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.


Półpiętro zlokalizowane wzwyż piętra pierwszego, na którym zlokalizowane są gabinety Burmistrza Miasta i Zastępców Burmistrza, niedostępne dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózku inwalidzkim. Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.14 683 81 60) możliwość skorzystania ze schodołazu lub zejścia pracownika na niższą, dostępną kondygnację.

 

W razie potrzeby większość spraw w urzędzie można załatwić w towarzystwie oraz przy wsparciu wskazanych przez siebie osób trzecich powyżej 16 roku życia.

W Urzędzie Miejskim w Dębicy nie ma pętli indukcyjnej.

Brak ograniczeń w zakresie wstępu do budynku osób niepełnosprawnych wraz z psem asystującym. Pies asystujący powinien być wyposażony w uprząż, posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.


Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Dla osób z dysfunkcjami narządu słuchu Urząd zapewnia bezpłatną pomoc tłumacza polskiego języka migowego. Osoby, które wyrażają chęć skorzystania z pośrednictwa tłumacza języka migowego , proszone są o zgłoszenie tego faktu do Urzędu Miejskiego w Dębicy, co najmniej na 3 dni robocze przed wybranym przez siebie terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia dokonuje się poprzez przesłanie formularza:

 • pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica
 • drogą elektroniczną: umdebica@um.debica.pl
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej: www.epuap.gov.pl
 • faksem: 14 683 81 61
 • osobiście: Urząd Miejski w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, w godzinach pracy Urzędu 7:30-15:30

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się