2016-07-13

Dokumenty zawierające informacje o środowisku

Jedną z form aktywnego udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie jest prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych.

Obowiązek prowadzenia publicznie dostępnych wykazów danych wynika z postanowień zawartych w art. 21 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i dotyczy wszystkich organów zobowiązanych na mocy prawa do udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie.

Wzór, zawartość i układ publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie.

Publicznie dostępny wykaz danych prowadzony jest za pomocą witryny Ekoportal.

Wyszukiwanie kart w Wykazie