Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Informacja Burmistrza Miasta o wynikach konsultacji społecznych
Informacja Burmistrza Miasta o wynikach konsultacji społecznych
z mieszkańcami dotyczących projektu uchwały w sprawie zmiany
uchwały Nr VI/50/2015 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 12 maja
2015 r. w sprawie utworzenia osiedli na terenie Miasta Dębica
oraz projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/51/2015
Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie
uchwalenia statutów osiedli
22.05.2019 więcej
Konsultacje społeczne w sprawie Osiedli
Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie
zmiany uchwały Nr VI/50/2018 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 12
maja 2018 r. w sprawie utworzenia osiedli na terenie Miasta
Dębica oraz projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr
VI/51/2015 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 12 maja 2015 r. w
sprawie uchwalenia statutów osiedli
06.05.2019 więcej
Informacja Burmistrza Miasta o wynikach konsultacji
Informacja Burmistrza Miasta o wynikach konsultacji z
mieszkańcami dotyczących powołania miejskiej rady
Młodzieżowej i miejskiej rady seniorów
29.04.2019 więcej
Informacja Burmistrza Miasta o wynikach konsultacji
Informacja Burmistrza Miasta o wynikach konsultacji z
mieszkańcami dotyczących podziału Osiedla Nr 2 Gawrzyłowa –
Mickiewicza oraz utworzenia Osiedla Nr 2 Gawrzyłowa i Osiedla Nr
11 Mickiewicza
04.04.2019 więcej
Konsultacje społeczne w zakresie podziału Osiedla Nr 2 "Gawrzyłowa-Mickiewicza" na Osiedle Nr 2 "Gawrzyłowa" i Osiedle Nr 11 "Mickiewicza"
Konsultacje społeczne w zakresie podziału Osiedla Nr 2
"Gawrzyłowa-Mickiewicza" na Osiedle Nr 2 "Gawrzyłowa" i Osiedle
Nr 11 "Mickiewicza"
14.03.2019 więcej
Konsultacje społeczne w w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta i Miejskiej Rady Seniorów
Konsultacje społeczne w przedmiocie rozeznania potrzeby i opinii
mieszkańców w zakresie powołania Młodzieżowej Rady Miasta
oraz Miejskiej Rady Seniorów
14.03.2019 więcej
Informacja Burmistrza Miasta o wynikach konsultacji
Informacja Burmistrza Miasta o wynikach konsultacji z
mieszkańcami dotyczących zmiany uchwały nr VI/51/2015 Rady
Miejskiej w Dębicy z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia
statutów osiedli
07.03.2019 więcej
Konsultacje społeczne dotyczące zmiany uchwały nr IV/51/2015 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 12 maja 2015 r.
Konsultacje społeczne dotyczące zmiany uchwały nr IV/51/2015
Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie
uchwalenia statutów osiedli
14.01.2019 więcej
28.09.2018 więcej
Aktualizacja Strategii Dębicko Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu aktualizacji
Strategii Rozwoju Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego
30.08.2018 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się