2018-08-30

Aktualizacja Strategii Dębicko Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego

PRZYSTĄPIENIE DO AKTUALIZACJI ORAZ KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU DĘBICKO-ROPCZYCKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

 

W związku z przystąpieniem do procesu aktualizacji,

Burmistrz Miasta Dębica

zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu pn:

 

STRATEGIA ROZWOJU DĘBICKO-ROPCZYCKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

 

Zakres konsultacji społecznych obejmuje modyfikacje i uszczegółowienie dwóch projektów strategicznych realizowanych w ramach Strategii, tj.: „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego” oraz „Rewitalizacja fizyczna, gospodarcza i społeczna Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego” wraz z wynikającymi z tego tytułu zmianami w odniesieniu do pozostałych części projektu dokumentu. Konsultacje mają na celu zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących ww. zmian.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 31.08.2018 r. do dnia 07.09.2018 r. w następujących formach:

  1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej
    z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
  2. Drogą elektroniczną na adres e-mail: dariusz.panek@umdebica.pl, wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – aktualizacja Strategii DROF”.
  3. Drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Dębicy, 39-200 Dębica,ul. Ratuszowa 2, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – aktualizacja Strategii DROF”.
  4. Bezpośrednio na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego w Dębicy (obok wejścia głównego do budynku), ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica, w godzinach pracy Urzędu.
  5. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica, w pokoju nr 107 w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 2) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Burmistrz Miasta Dębica.

 

 

 

Z poważaniem,

Mariusz Szewczyk

Burmistrz Miasta

 

 

Pliki do pobrania:

  1. Strategia Rozwoju Dębicko-Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego – Aktualizacja.
  2. Formularz zgłaszania uwag.

Załączniki

  2017-10-27 Strategi...azn kolor.pdf 6,36 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz zgłaszan...gii DROF.docx 21,84 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się