2017-12-08

Porządek obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Dębicy

 

ZAWIADOMIENIE

 W dniu 18 grudnia 2017 r. o godz.1000

w sali 51 Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2

 odbędzie się

XLII sesja Rady Miejskiej w Dębicy

 

Porządek obrad :

I.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II.    Przyjęcie porządku obrad

III.   Podjęcie uchwał w sprawie:

 

1.    Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2017 r.

2.    Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.

3.    Budżetu Miasta Dębica na 2018 r.

4.    Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.

5.    Zmiany uchwały nr XXVIII/306/2012 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów.

6.    Nadania nazwy dla ronda położonego na skrzyżowaniu ulicy 1 Maja z ulicą Kwiatkowskiego w Dębicy.

7.    Trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonym na terenie Gminy Miasta Dębica, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.

8.    Sprzedaży części nieruchomości położonej przy ulicy Sobieskiego w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

9.    Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Lwowskiej stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica wraz z odpłatnym ustanowieniem służebności gruntowej.

10.Odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasta Dębica działki 464/1 położonej w obrębie 4 jednostki ewidencyjnej Miasta Dębica stanowiącej własność osoby fizycznej.

11.Zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dębicy na 2018 r.

 

IV.  Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.

V.    Interpelacje radnych.

VI.  Zapytania radnych i wolne wnioski.

VII.Sprawy różne.

VIII.Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Dębicy

mgr Ryszard Pękala

Załączniki

  projekt nr 1.pdf 549,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt nr 2.pdf 712,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt nr 4.pdf 3,65 MB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt nr 5.pdf 68,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt nr 7.pdf 487,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt nr 8.pdf 552,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt nr 9.pdf 551,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt nr 10.pdf 651,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt nr 11.pdf 363,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt nr 3.pdf 5,18 MB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt nr 6.pdf 948,74 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się