2017-08-18

Porządek obrad XXXVII sesji Rady Miejskiej

ZAWIADOMIENIE

 W dniu 28 sierpnia 2017 r. o godz.900

w sali 51 Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2

 odbędzie się

XXXVII sesja Rady Miejskiej w Dębicy

 

Porządek obrad :

I.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II.     Przyjęcie porządku obrad

III.    Podjęcie uchwał w sprawie:

 

1.    Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2017 r.

2.    Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.

3.    Wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji zadania pn. „Kompleksowe przygotowanie projektu rewitalizacyjnego dla czterech gmin (Gmina Miasta Dębica, Gmina Ropczyce, Gmina Dębica i Gmina Żyraków), wchodzących w skład Dębicko – Ropczyckiego Obszaru Funkcjonalnego oraz upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na jego realizację.

4.    Budżetu Obywatelskiego Miasta Dębicy na 2018 r.

5.    Stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół Nr 1 w Dębicy w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową Nr 5 w Dębicy.

6.    Utworzenia wydzielonych rachunków dochodów w szkołach i placówkach oświatowych.

7.    Wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 166/60 obr. 1 położonej przy ulicy Sportowej w Dębicy na okres powyżej trzech lat.

8.    Wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 968 obr. 4 położonej przy ulicy Bojanowskiego w Dębicy na okres powyżej trzech lat.

9.    Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Czwartaków w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

10.  Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Metalowców w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

11.  Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Przemysłowej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica na rzecz użytkownika wieczystego.

12.  Sprzedaży części nieruchomości położonej przy ulicy Przemysłowej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

13.  Zmiany uchwały Nr XXXIV/368/2017 z dni8a  29 maja 2017 r. w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasta Dębica działek nr 1604/3, 1604/10, 1604/11 położonych w obrębie czwartej jednostki ewidencyjnej Miasto Dębica stanowiącej własność osoby fizycznej.

14.  Wyrażenia zgody na ustalenie innej wysokości oprocentowania rozłożonej na raty należności z tytułu bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Transportowców w Dębicy na rzecz użytkownika wieczystego.

15.  Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat.

16.  Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat.

17.  Zmiany nazwy ulicy na terenie Miasta Dębica.

18.  Wprowadzenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami na obszarze Gminy Miasta Dębica oraz wprowadzenie dodatkowego oznaczenia, w które winny być zaopatrzone taksówki osobowe.

 

IV.   Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.

V.    Interpelacje radnych.

VI.   Zapytania radnych i wolne wnioski.

VII.  Sprawy różne.

VIII.Zamknięcie sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Dębicy

mgr Ryszard Pękala

Załączniki

  projekt 1.pdf 114,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  załączniki do projektu nr 1.pdf 736,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 2.pdf 371,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 3.pdf 393,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 4.pdf 586,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 5.pdf 432,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 6.pdf 940,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 7.pdf 359,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 8.pdf 362,61 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 9.pdf 481,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 10.pdf 524,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 11.pdf 545,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 12.pdf 485,04 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 13.pdf 754,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 14.pdf 468,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 15.pdf 412,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 16.pdf 654,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 17.pdf 1,15 MB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 18.pdf 1,39 MB (pdf) szczegóły pobierz
  załącznik do projektu nr 5.pdf 3,25 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się