Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania
lokalu usługowego zlokalizowanego w budynku
mieszkalno-usługowym na funkcję mieszkalną – 2 lokale
mieszkalne, na działce nr ewid. gr. 2476 obr. 4, położonej w
Dębicy przy ul. Osiedle Matejki.
25.05.2022 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji pn. rozbudowie istniejącego parkingu wraz z
rozbudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia parkingu,
rozbudową, przebudową, nadbudową i zmianą sposobu
użytkowania istniejącego budynku parterowego na budynek
usługowo-handlowy oraz przebudową i zmianą sposobu
użytkowania budynku tzw. „wodociągowej wieży ciśnień” na
świetlicę podróżnych, na działkach, położonych przy ulicy
Słonecznej w Dębicy.
25.05.2022 więcej
Obwieszczenie
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie zawiadamia
25.05.2022 więcej
Informacja
Dyrektor Zarządu Zlewni w Jaśle podaje do publicznej
wiadomości
24.05.2022 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie
wydania na usunięcie drzewa rosnącego na działce położonej
przy ul. Cmentarnej 53
24.05.2022 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie informujące strony postępowania o zgromadzeniu
materiału dowodowego odnośnie rozbudowy zakładu Firmy
Oponiarskiej Dębica S.A. zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 1 w
Dębicy.
24.05.2022 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie informujące strony postępowania o zgromadzeniu
materiału dowodowego w sprawie dotyczącej uruchomienia
produkcji opakowań z pulpy papierowej na działce nr ewid.
28/105 obręb 1, położonej przy Al. Jana Pawła II w Dębicy.
24.05.2022 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie informujące strony postępowania o wszczęciu
postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej
średniego ciśnienia na działkach nr ewid. gr.: 604/1, 606/7
obr. 1 w rejonie Kosynierów Racławickich.
23.05.2022 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego pn. budowie parkingu dla autobusów
wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej, budowie oświetlenia
parkingu, budowie wiaty dla podróżnych, budowie ścieżki
rowerowej, przebudowie zjazdów z ul. Słonecznej, przebudowie
zatoki autobusowej i utworzeniu parków kieszonkowych, na
działkach położonych przy ul. Słonecznej w Dębicy.
19.05.2022 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji Burmistrza Miasta
Dębicy o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompownią ścieków w ul. Macha – boczna w Dębicy, na
działkach nr ewid. gr.: 767, 768, 769/1, 769/2, 769/3, 770, 771,
811, obr. 6 położonych w rejonie ul. Wilhelma Macha w Dębicy.
17.05.2022 więcej

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..