Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
27.07.2021 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o przekazaniu projektu decyzji do uzgodnień w
sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej
nabudowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku
gospodarczo-garażowego wraz z niezbędna infrastrukturą oraz
rozbiórka istniejącego budynku, na działkach nr ewid. gr.
1804, 1759 obr. 4, położonych w Dębicy przy ul. Akacjowej.
26.07.2021 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
pn.: „Rozbudowa zakładu Firmy Oponiarskiej Dębica S.A.
zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 1 w Dębicy”
23.07.2021 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie dla stron postępowania w związku z wnioskiem Nano
Prime Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa
budynków produkcji urządzeń, instrumentów oraz wyrobów
medycznych na działkach nr ewid.: 430/193, 430/194, obr. 2,
położonych przy ul. Metalowców 25 w Dębicy
21.07.2021 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie dla społeczeństwa w związku z wnioskiem Nano
Prime Sp. z o.o. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa
budynków produkcji urządzeń, instrumentów oraz wyrobów
medycznych na działkach nr ewid.: 430/193, 430/194, obr. 2,
położonych przy ul. Metalowców 25 w Dębicy”
21.07.2021 więcej
Informacja
Dyrektor Zarządu Zlewni w Jaśle podaje do publicznej
wiadomości
21.07.2021 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego pn. budowie pawilonu zakwaterowania
typu zamkniętego wraz z infrastrukturą towarzyszącą,−
budowie budynku wielofunkcyjnego,− przebudowie istniejącego
budynku pralni,− budowie do 8 wygrodzonych placów
spacerowych, na działkach położonych przy ul. Sandomierskiej
w Dębicy.
20.07.2021 więcej
Informacja
Dyrektor Zarządu Zlewni w Jaśle podaje do publicznej
wiadomości
19.07.2021 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy
GP.6730.51.2021.MP w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla
inwestycji polegającej na: rozbudowie, przebudowie i nadbudowie
istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz zmianie
sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z
infrastrukturą, na działce nr ewid. 497/1 obr. 4, położonej
przy ul. Kraszewskiego w Dębicy
15.07.2021 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy
GP.6730.50.2021.MP w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla
inwestycji polegającej na: przebudowie oraz zmianie sposobu
użytkowania lokalu usługowo-handlowego w budynku
mieszkalno-usługowym na funkcję mieszkalną – 2 lokale
mieszkalne, na działkach nr ewid. gr. 2476 i 2454/38 obr.
4, położonych na os. Matejki w Dębicy
15.07.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się