Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i o oględzinach w
sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na
działce położonej przy ul. Krakowskiej 16
23.10.2020 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i o oględzinach w
sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na
działce położonej przy ul. Fredry 4
23.10.2020 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia dotyczącego
sprostowania oczywistej omyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego pn. budowie sieci gazowej przy ul.
Świętosława
23.10.2020 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie
wydania zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na działce
położonej przy ul. Szkotniej 15
23.10.2020 więcej
Informacja
Dyrektor Zarządu Zlewni w Jaśle podaje do publicznej
wiadomości
22.10.2020 więcej
Informacja
Dyrektor Zarządu Zlewni w Jaśle podaje do publicznej
wiadomości
22.10.2020 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji zezwalającej na
usunięcie drzewa rosnącego na działce położonej przy ul.
Łysogórskiej 18
19.10.2020 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego pn. budowie sieci gazowej średniego
ciśnienia na działkach położonych przy ul. Sandomierskiej w
Dębicy.
19.10.2020 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji
19.10.2020 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowie sieci
wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej, na działkach przy ul.
Świetosława w Dębicy.
15.10.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się