Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia
strony postępowania
25.06.2019 więcej
Informacja
Dyrektor Zarządu Zlewni w Jaśle podaje do publicznej
wiadomości, że wszczął postępowanie
24.06.2019 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowie sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Wielopolskiej w Dębicy.
24.06.2019 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia dotyczącego
oczywistej omyłki w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego pn. budowie sieci wodociągowej i kanalizacji
sanit. przy ul. Stromej w Debicy.
24.06.2019 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego pn. budowie sieci gazowej średniego
ciśnienia wraz z przyłączami na działkach przy ul.
Skowronków w Dębicy.
19.06.2019 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego pn. budowie sieci gazowej średniego
ciśnienia wraz z przyłączem na działkach przy ul. Wiejskiej w
Dębicy.
19.06.2019 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania budowa sieci gazowej
ul. Wiejska
19.06.2019 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania budowa sieci kanalizacji
sanitarnej ul. Budzisz
18.06.2019 więcej
12.06.2019 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa stacji
transformatorowej kontenerowej 15kV, budowa i demontaż linii
kablowej SN 15 kV i nN 0,4 kV oraz zmiana lokalizacji złącza
kablowego nN 0,4 kV, ul. Świętosława w Dębicy.
12.06.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się