Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie
Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego pn. budowie sieci gazowej średniego
ciśnienia na działkach przy ul. Rzeszowskiej w Dębicy.
18.09.2019 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego
17.09.2019 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego
17.09.2019 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
17.09.2019 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wydanej decyzji o umorzeniu postępowania w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego
12.09.2019 więcej
Obwieszczenie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia
strony postępowania
05.09.2019 więcej
Obwieszczenie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do
publicznej wiadomości
05.09.2019 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o przesłaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy
pn. budowie 20 budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej na
działkach przy ul. Kruczej do organów uzgadniających
04.09.2019 więcej
Obwieszczenie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do
publicznej wiadomości
03.09.2019 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego
02.09.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się