Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie
Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w
prawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. budowie 5
budynków mieszkalnych na działkach położonych przy ul.
Metalowców w Dębicy.
16.10.2018 więcej
Obwieszczenie
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego nr 1/2018 w rejonie ulic Tadeusza
Kościuszki, Rzecznej i Kosynierów Racławickich w Dębicy
16.10.2018 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Dębica
– 2010 w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki, Rzecznej i
Kosynierów Racławickich w Dębicy
16.10.2018 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowie sieci gazowej
ś/c wraz z przyłączem, na działkach przy ul. Budzisz w
Dębicy.
15.10.2018 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowie sieci
wodociągowej i kanalizacji sanit. na działkach przy ul.
Rzemieślniczej w Dębicy.
11.10.2018 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego
10.10.2018 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i o oględzinach w
sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew rosnących przy
ul.Rzeszowskiej 79.
08.10.2018 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego i o
oględzinach w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew
przy ul. Pana Tadeusza 14.
04.10.2018 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie
wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Pana Tadeusza 4.
04.10.2018 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie
wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Pana Tadeusza 4.
04.10.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się