Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji
konkursowej
13.09.2019 więcej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji
konkursowej
13.09.2019 więcej
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert z
zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w
trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i
osób
04.09.2019 więcej
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert z
zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego
04.09.2019 więcej
Ogłoszenie w sprawie przyznania dotacji z zakresu rozwoju sportu
Ogłoszenie w sprawie przyznania dotacji z zakresu rozwoju sportu
24.07.2019 więcej
Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie dotacji - rozwój sportu
Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie dotacji - rozwój
sportu
03.07.2019 więcej
Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert
Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert
09.05.2019 więcej
Ogłoszenie w sprawie zlecenia zadania publicznego
Ogłoszenie w sprawie zlecenia zadania publicznego z zakresu
działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku
dzieci i młodzieży
09.05.2019 więcej
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert z
zakresu zdrowia publicznego
11.04.2019 więcej
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert
11.04.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się