Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie w sprawie zlecenia zadań publicznych
Ogłoszenie w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
22.07.2021 więcej
Ogłoszenie w sprawie przyznania dotacji
Ogłoszenie w sprawie przyznania dotacji z zakresu rozwoju sportu
30.06.2021 więcej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji
konkursowej z zakresu działalności na rzecz osób w wieku
emerytalnym
24.06.2021 więcej
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert z
zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
22.06.2021 więcej
Ogłoszenie naboru wniosków - rozwój sportu
Ogłoszenie w sprawie naboru wniosków o przyznanie dotacji na
realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu
17.06.2021 więcej
Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert
Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert z zakresu
zdrowia publicznego
14.06.2021 więcej
Zarządzenie Nr 79/2021 w sprawie powołania komisji konkursowej
Zarządzenie Nr 79/2021 w sprawie powołania komisji konkursowej
09.06.2021 więcej
Ogłoszenie w sprawie zlecenia zadań publicznych
Ogłoszenie w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
04.06.2021 więcej
Ogłoszenie w sprawie przyznania dotacji
Ogłoszenie w sprawie przyznania dotacji z zakresu rozwoju sportu
01.06.2021 więcej
Ogłoszenie w sprawie zlecenia zadań publicznych
Ogłoszenie w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
01.06.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się