Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie w sprawie zlecenia zadania publicznego
Ogłoszenie w sprawie zlecenia zadania publicznego z zakresu
nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
11.01.2021 więcej
Ogłoszenie w sprawie zlecenia zadań publicznych
Ogłoszenie w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
05.01.2021 więcej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji
konkursowej z zakresu wspierania i upowszechniania kultury
fizycznej
22.12.2020 więcej
Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie dotacji - rozwój sportu
Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie dotacji na realizację
przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu
16.12.2020 więcej
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert z
zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
16.12.2020 więcej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji
konkursowej z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji,
oświaty i wychowania
10.12.2020 więcej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej
Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji
konkursowej z zakresu wspierania rodziny
10.12.2020 więcej
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert z zakresu
zdrowia publicznego
09.12.2020 więcej
Zarządzenie Nr 274/2020 w sprawie otwartego konkursu ofert
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z
zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
01.12.2020 więcej
Zarządzenie Nr 273/2020 w sprawie otwartego konkursu ofert
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z
zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i
wychowania
01.12.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się