Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Bieżące utrzymanie oznakowania dróg – oznakowanie pionowe, poziome i budowa progów zwalniających na terenie miasta Dębicy w 2018 r.  
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
6.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Miasta Dębica  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
dębicki  
Ulica
ul. Ratuszowa  
Numer budynku
2  
Data publikacji od
2017-12-07  
Data publikacji do
2018-03-08  
Termin składania ofert
2017-12-22 09:00  
Numer zgłoszenia
IZP.271.56.2017.WCh  
Cpv
45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233221-4 Malowanie nawierzchi
45233280-5 Wznoszenie barier drogowych
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
 

Przedmiotem zamówienia jest:

1) Odnawianie farbą słupków rurowych do znaków drogowych i prefabrykatów znaków drogowych.

2) Przymocowanie tablic znaków drogowych.

3) Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe.

4) Oznakowanie jezdni grubowarstwowe.

5) Bariery ochronne stalowe.

6) Montaż progów zwalniających.

7) Montaż ogrodzeń segmentowych z ramą z płytą poliwęglanową (błotochron o wymiarach 1,5 x 1,2 m).

8) Montaż lustra prostokątnego z funkcją podgrzewania.

9) Montaż słupka prowadzącego.

10) Montaż ogrodzenia łańcuchowego.

11) Remont oznakowania pionowego (prostowanie znaku  bez  użycia  materiału,  prostowanie  znaku            

       z użyciem materiału, czyszczenie tablic znaków drogowych z zanieczyszczeń).

12) Usuwanie mechaniczne oznakowania poziomego. 

Załączniki

  Ogłoszenie_Oznakowanie_dróg.pdf 2,56 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ_Oznakowanie_dróg.pdf 3,51 MB (pdf) szczegóły pobierz
  SST_Oznakowanie_dróg.pdf 356,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Poprawione Formular...nie dróg.doc 479,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Poprawiony Załącz...nakowanie.doc 150,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.pdf 174,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Inf. o wyborze - Oz...anie drog.pdf 200,23 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się