Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
PRZEBUDOWA OBIEKTU HALI LODOWISKA WRAZ Z ZAPLECZEM.  
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
200.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Miasta Dębica  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
dębicki  
Ulica
ul. Ratuszowa  
Numer budynku
2  
Data publikacji od
2017-12-11  
Data publikacji do
2018-03-31  
Termin składania ofert
2018-01-05 10:00  
Numer zgłoszenia
Ogłoszenie nr 630899-N-2017 z dnia 2017-12-11 r.  
Cpv
45212211-8 Roboty budowlane w zakresie lodowisk
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 

Link do dokumentacji technicznej

Zmieniony termin składania ofert: 08.01.2018

1. Roboty budowlane zaznaczone jako I i II etap dokumentacji projektowej obejmujące m.in: 1) przebudowę maszynowni wraz z wykonaniem układu chłodzenia tafli lodowiska, 2) budowę nowej tafli lodowiska wraz z bandami oraz instalacją chłodzącą i podgrzewającą płytę, 3) budowę nowego topielnika, kanałów technologicznych wraz przebudową pomieszczenia na rolbę, 4) utworzenie pomieszczeń „VIP”, 5) rozbudowę budynku o nową trybunę wraz pomieszczeniami socjalno – biurowymi oraz sanitarnymi, 6) przebudowę istniejącego dachu (podparcie konstrukcji oraz wzmocnienie dźwigarów dachowych), 7) modyfikacja (przeniesienie) stężeń przy istniejących słupach od strony południowo – zachodniej, 8) docieplenie istniejących i nowoprojektowanych ścian zewnętrznych, 9) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (zewnętrznej i wewnętrznej), 10) remont i docieplenie istniejących podłóg na gruncie, 11) wykonanie nowych oraz przebudowa istniejących instalacji sanitarnych: wentylacji mechanicznej, instalacji wod.-kan., technologicznych, 12) remont, przebudowę i budowę instalacji elektrycznej oraz niskoprądowej wraz wykonaniem nowej instalacji zasilania i remont stacji TRAFO, 13) wymianę lamp oświetleniowych, 14) wykonanie monitoringu bramek hokejowych 15) dostawa i montaż wyposażenia hali głównej, sali do ćwiczeń oraz szatni (sprzęt sportowy, tablice wyników), 16) dostawę i montaż mat gumowych do chodzenia w łyżwach w wyznaczonych pomieszczeniach, 17) przebudowę zagospodarowania terenu (m.in. chodniki, ciąg pieszy – droga pożarowa, relokacja placu zabaw), 18) dostawę i montaż windy przy nowych klatkach schodowych. 2. Wykonanie instalacji monitoringu wraz wyposażeniem, podłączeniem i uruchomieniem. 3. Opracowanie „Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego” oraz „Instrukcji postępowania na wypadek pożaru” dla budynku hali lodowiska . 4. Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu. 5. Wycinka drzew (kolidujących z inwestycją).

Zamówienie dofinansowane w ramach: Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2017.

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 807,51 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ-Lodowisko.pdf 920,37 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularze do wypełnienia.docx 40,05 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ Lodowisko - ak...łoszeniu.pdf 661,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...łoszenia.pdf 34,66 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogloszenie o zmiani...oszenia 2.pdf 50,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pytania wraz z odpowiedziami.pdf 226,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik 1-Zesta...o wycinki.pdf 63,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zbiorcze zestawienie ofert.pdf 72,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o uniewa...Lodowisko.pdf 40,83 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się