Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA DOMU KULTURY „ŚNIEŻKA” W DĘBICY – I ETAP.  
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
125.700,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Miasta Dębica  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
dębicki  
Ulica
ul. Ratuszowa  
Numer budynku
2  
Data publikacji od
2017-09-12  
Data publikacji do
2017-12-20  
Termin składania ofert
2017-09-29 10:00  
Numer zgłoszenia
Ogłoszenie nr 586948-N-2017 z dnia 2017-09-12 r.  
Cpv
30231100-8 Terminale komputerowe
35261000-1 Panele informacyjne
45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych
 

Link do dokumentacji technicznej

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nazwa projektu lub programu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020 Zamówienie dofinansowane w ramach projektu: „Renowacja zabytkowej części Domu Kultury Śnieżka w Dębicy” nr RPPK.04.04.00-18-0081/16

Krótki opis przedmiotu zamówienia 

CZĘŚĆ I Wykonanie robót budowlanych dla zadania oznaczonego jako I etap dokumentacji projektowej obejmujące m.in: 1. przebudowę budynku obejmującego pomieszczenia sali kinowo – widowiskowej wraz z dostosowaniem pomieszczeń sali klubowej 2. rozbudowę budynku od stron zachodniej o nową klatkę schodową z pomieszczeniami dydaktycznymi (segment B2) 3. rozbudowę budynku o windę (w miejscu segmentu B1 wraz z dociepleniem i wykończeniem tynkiem ścian styku z segmentem B1 ) 4. przebudowę pomieszczeń biurowych, sal prób oraz szatni i węzłów sanitarnych, 5. wymianę wszystkich instalacji wewnętrznych w tym również nagłośnienia i oświetlenia sali kinowo - widowiskowej 6. osuszenie fundamentów oraz wykonanie nowych izolacji poziomych i pionowych, odgrzybianie, 7. budowę dachu o konstrukcji stalowej, 8. wymianę dachu na nowy nad częścią zabytkową, 9. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, w części zabytkowej okna należy poddać renowacji, 10. ocieplenie obiektu metodą lekko mokrą z zastosowaniem wełny mineralnej 11.
w części zabytkowej elementy dekoracyjne jak np. gzymsy ryzality attyki należy poddać renowacji, w piwnicach
w pomieszczeniach gospodarczych należy pozostawić część ścian nieotynkowanych w surowej cegle, przed demontażem tynków należy wykonać badania na obecność polichromii zabytkowych, 12. przebudowę zagospodarowania terenu, 13. przebudowę instalacji sanitarnych – wod. – kan., c.o. przeciwpożarowej, przyłącza wody 14. budowę instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 15. przebudowę instalacji elektrycznych wew.
 i zew. oraz oświetlenia budynku, instalacji odgromowej 16. przebudowę przyłączy, teletechnicznej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej. Podstawowe parametry budynku przed rozbudową: powierzchnia użytkowa:1738,46 m2, powierzchnia zabudowy: 855,96 m2, kubatura: 8 965,00 m3 CZĘŚĆ II - Dostawa i montaż infokiosku zewnętrznego o wymiarach szerokość min. 600 mm- max 800 mm, wysokość min. 1 600 mm – max – 2 100 mm wraz z wyposażeniem. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy UPzp (wyłącznie dla części 1 zamówienia), osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w Części II i III SIWZ – WU i OPZ Powyższe wymagania określają w szczególności: 1. sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, 2. uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, 3. rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia 

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:

Dla części 1: 125 000,00 zł, słownie:sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych.

Dla części 2: 700,00 zł, słownie:siedemset złotych.

Załączniki

  Ogłoszenie o zamó...Śnieżka.pdf 871,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ-DK Śnieżka.pdf 4,65 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularze do wypełnienia.docx 45,03 KB (doc) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...nia - BIP.pdf 51,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...zenia (2).pdf 112,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pytania wraz z wyja...ieniami 1.pdf 1,69 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załacznik nr 2.pdf 53,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załacznik nr 4 - N...a stalowe.pdf 246,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  załącznik nr 1 - ...ologiczny.pdf 49,93 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załacznik nr 3 - P...ZASILANIA.pdf 973,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Pytania wraz z wyja...niami (2).pdf 142,86 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 7 - rys. KU-2.pdf 246,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załacznik nr 6 - K...cena (A2).pdf 417,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.pdf 134,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wynika...przetargu.pdf 65,89 KB (pdf) szczegóły pobierz