2018-12-03

III sesja Rady Miejskiej w Dębicy

ZAWIADOMIENIE

 W dniu 10 grudnia 2018 r. o godz.900

w sali 51 Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2

 odbędzie się

III sesja Rady Miejskiej w Dębicy

Porządek obrad :

 

I.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II.     Przyjęcie porządku obrad.

III.    Podjęcie uchwał w sprawie:

 

1.    Zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

2.    Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2018 r.

3.    Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.

4.    Uchylenia uchwały w sprawie upoważniania do zaciągnięcia zobowiązana finansowego na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Grottgera”.

5.    Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

6.    Dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Miasta Dębica za pomocą innego instrumentu płatniczego w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

7.    Budżetu Gminy Miasta Dębica na 2019 r.

8.    Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Miasta Dębica.

9.    Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Dębicy na 2019 r.

10.  Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Miasto Rzeszów realizacji zadań w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwym.

11.  Zmiany  uchwały Nr XXXIX/436/2017 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych,  których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Dębica, udostępnionych dla operatorów i przewoźników, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz stawki opłat za korzystanie  przystanków komunikacyjnych zmienionych uchwałą Nr XLVIII/523/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r.

12.  Zmiany uchwały Nr LIV/573/2018 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 8 października 2018 r. o przystąpieniu Gminy Miasta Dębica do spółki pod nazw: „MDR Dębica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.

13.  Sprzedaży części nieruchomości położonej przy ulicy Gawrzyłowskiej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

14.  Założenia Szkoły Podstawowej Nr 4 w Dębicy.

15.  Założenia Szkoły Podstawowej Nr 6 w Dębicy.

16.  Przyjęcia zadania i wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w celu realizacji zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie wpierania osób niepełnosprawnych oraz wynikającego z rozeznanych potrzeb gminy pn. „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w Dębicy”.

17.  Podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

18.  Zatwierdzenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dębicy na 2019 r.

 

IV.   Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.

V.    Interpelacje i zapytania radnych.

VI.   Wnioski radnych.

VII.  Sprawy różne.

VIII.Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Dębicy

mgr inż. Mateusz Cebula

Wyniki głosowań

 

Transmisja obrad III sesji Rady Miejskiej

 

 

 

 

Załączniki

  projekt 1.pdf 85,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 2.pdf 2,89 MB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 3.pdf 4,15 MB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 4.pdf 72,38 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 5.pdf 121,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 6.pdf 80,94 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 7.pdf 11,62 MB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 8.pdf 3,66 MB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 9.pdf 351,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 10.pdf 150,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 11.pdf 521,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 12.pdf 152,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 13.pdf 552,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 14.pdf 21,08 MB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 15.pdf 20,98 MB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 16.pdf 405,81 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 17.pdf 578,02 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 18.pdf 353,11 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się