2018-08-24

Porządek obrad LII sesji Rady Miejskiej w Dębicy

ZAWIADOMIENIE

 W dniu 4 września 2018 r. o godz.1300

w sali 51 Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2

 odbędzie się

LII sesja Rady Miejskiej w Dębicy

Porządek obrad :

 

I.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II.     Przyjęcie porządku obrad.

III.    Podjęcie uchwał w sprawie:

 

1.    Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2018 r.

2.    Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.

3.    Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Dębickiemu.

4.    Określenia wymagań jakie powinien spełniać Budżet Obywatelski Miasta Dębicy jako część budżetu Miasta Dębicy na 2019 r.

5.    Utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Miasto Dębica.

6.    Zmiany uchwały NR XLI/460/2017 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Miasto Rzeszów realizacji zadań w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwym.

7.    Zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dla nauczycieli: dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.

8.    Projektu zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

9.    Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Północnej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

10.Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Dębica wraz z prawem własności położonych na niej budowli.

11.Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od Spółdzielni Mieszkaniowej „Południowa” w Dębicy i osoby fizycznej.

12.Ustanowienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Dębicy z siedzibą przy ulicy Kolejowej 29.

 

IV.   Informacja Komisji Rodziny i Polityki Społecznej nt. „Działalność Gminy Miasta Dębica na rzecz osób niepełnosprawnych na przykładzie Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w MOPS w Dębicy”.

V.    Informacja Komisji Sportu i Kultury nt. „Przegląd inwestycji w obiektach sportowych i kulturalnych”.

VI.   Informacja Komisji Infrastruktury nt. „Analiza funkcjonowania komunikacji miejskiej na terenie miasta Dębicy oraz określenie możliwości poprawy ekonomicznej i funkcjonalnej dla mieszańców”.

VII.  Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.

VIII.Interpelacje radnych.

IX.   Zapytania radnych i wolne wnioski.

X.    Sprawy różne.

XI.   Zamknięcie sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Dębicy

mgr  Ryszard Pękala

Załączniki

  projekt 1.pdf 1,27 MB (pdf) szczegóły pobierz
  załączniki projekt 1.pdf 4,14 MB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 2.pdf 4,06 MB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 3.pdf 334,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 4.pdf 2,88 MB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 5.pdf 420,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 6.pdf 375,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 7.pdf 496,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 8.pdf 1,07 MB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 9.pdf 638,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 10.pdf 558,9 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 11.pdf 602,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 12.pdf 523,78 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się