2018-09-28

Porządek obrad LIV sesji Rady Miejskiej w Dębicy

ZAWIADOMIENIE

 W dniu 8 października 2018 r. o godz.1500

w sali 51 Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2

 odbędzie się

LIV sesja Rady Miejskiej w Dębicy

Porządek obrad :

 

I.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II.     Przyjęcie porządku obrad.

III.    Podjęcie uchwał w sprawie:

 

1.    Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2018 r.

2.    Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.

3.    Upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulic Kochanowskiego, Bojanowskiego i okolicznych”.

4.    Założenia Szkoły Podstawowej Nr 4 w Dębicy.

5.    Założenia Szkoły Podstawowej Nr 6 w Dębicy.

6.    Zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do ustroju szkolnego.

7.    Uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Miasta Dębica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.

8.    Przystąpienia Gminy Miasta Dębica do Spółki pod nazwą: MDR Dębica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

9.    Sprzedaży części nieruchomości położonej przy ulicy Żeromskiego w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

10.  Ustanowienia służebności przejazdu, przegonu i przechodu na nieruchomości położonej przy ulicy Sobieskiego w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

11.  Nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Dębica prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wraz z prawem własności położonych na nich budynków, budowli i urządzeń oraz ustanowienie na tych nieruchomościach nieodpłatnych służebności gruntowych i służebności przesyłu.

12.  Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki nr 978/9 zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Poddęby 1 w Dębicy.

13.  Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat.

14.  Oceny aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Dębica – 2010” oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Dębicy”.

15.  Określenia wymagań jakie powinien spełnić Budżet Obywatelski Miasta Dębicy jako część budżetu Miasta Dębicy na 2019 r.

16.  Uchwalenia Statutu Gminy Miasta Dębica.

 

IV.   Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.

V.    Interpelacje radnych.

VI.   Zapytania radnych i wolne wnioski.

VII.  Sprawy różne.

VIII.Zamknięcie sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Dębicy

mgr  Ryszard Pękala

 

Załączniki

  projekt 1.pdf 1,01 MB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 1 - załączniki.pdf 4,21 MB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 2.pdf 3,77 MB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 3.pdf 328,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 4.pdf 22,24 MB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 5.pdf 22,31 MB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 6.pdf 1,03 MB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 7.pdf 2,04 MB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 8.pdf 765,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 9.pdf 583,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 10.pdf 538,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 11.pdf 1,23 MB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 12.pdf 437,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 13.pdf 395,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 14.pdf 17,71 MB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 15.pdf 2,87 MB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 16.pdf 6,28 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się