2019-01-04

V sesja Rady Miejskiej w Dębicy

ZAWIADOMIENIE

 W dniu 14 stycznia 2019 r. o godz. 1500

w sali 51 Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2

 odbędzie się

V sesja Rady Miejskiej w Dębicy

 

 

Porządek obrad :

 

I.     Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II.   Przyjęcie porządku obrad.

III.  Podjęcie uchwał w sprawie:

 

1.   Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2019 r.

2.   Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Miasta Dębica.

3.   Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym  właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

4. Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Kwiatkowskiego w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.

5. Określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz wymgów formalnych, jakim muszą odpowiadać składane projekty.

6. Przyjęcia gminnego programu osłonowego pn. "Pomoc gminy w zakresie dożywiania - posiłek dla dzieci i młodzieży" na lata 2019 - 2023.

 

IV.  Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.

V.   Interpelacje i zapytania radnych.

VI.  Wnioski radnych.

VII. Sprawy różne.

VIII.             Zamknięcie sesji

 

 

Wyniki głosowań

 

Transmisja obrad V sesji Rady Miejskiej w Dębicy

 

 

 

 

 

Załączniki

  projekt 1.pdf 670,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  autopoprawka do projektu 1.pdf 65,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 2.pdf 3,84 MB (pdf) szczegóły pobierz
  autopoprawka do projektu 2.pdf 1,83 MB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 3.pdf 410,62 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 4.pdf 622,97 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 5.pdf 265,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt 6.pdf 303,46 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się