2017-11-17

Porządek obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Dębicy

ZAWIADOMIENIE

 W dniu 27 listopada 2017 r. o godz.900

w sali 51 Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2

 odbędzie się

XLI sesja Rady Miejskiej w Dębicy

 

Porządek obrad :

I.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II.     Przyjęcie porządku obrad

III.    Podjęcie uchwał w sprawie:

 

1.    Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2017 r.

2.    Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.

3.    Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Dębickiego.

4.    Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Dębicy na 2018 r.

5.    Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dębicy na lata 2018 – 2020.

6.    Uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Miasta Dębica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.

7.    Zmiany uchwały Nr VIII/58/2015 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Miasta Dębica na lata 2014 – 2020”.

8.    Zmiany uchwały Nr VIII/59/2015 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Dębica do 2025 r.”

9.    Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego przyjęcia przez Gminę Miasto Rzeszów realizacji zadań w zakresie przyjmowania osób w stanie nietrzeźwym.

10.  Zmiany „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki”.

11.  Sprzedaży nieruchomości położonej na terenie byłego poligonu wojskowego stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

12.  Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Szkotniej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

13.  Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Tadeusza Kościuszki stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

14.  Wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanej położonej przy ulicy Akademickiej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

 

IV.   Informacja Komisji Sportu i Kultury nt. „Analiza funkcjonowania klubów sportowych, stowarzyszeń i UKS-ów po wejściu w życie uchwały Nr XXVII/291/2016 Rady Miejskiej w Dębicy w sprawie ustalenia cen za korzystanie z miejskich obiektów sportowo – rekreacyjnych będących w zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”.

V.    Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.

VI.   Interpelacje radnych.

VII.  Zapytania radnych i wolne wnioski.

VIII.Sprawy różne.

IX.   Zamknięcie sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Dębicy

mgr Ryszard Pękala

 

Załączniki

  projekt nr 1.pdf 891,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt nr 1 załącznik.pdf 4,38 MB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt nr 2.pdf 468,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt nr 2 załącznik.pdf 1,76 MB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt nr 3.pdf 318,85 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt nr 4.pdf 1,88 MB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt nr 5.pdf 948,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt nr 6.pdf 2,04 MB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt nr 7.pdf 372,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt nr 7 załacznik.pdf 3,15 MB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt nr 8.pdf 367,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt nr 8 załącznik.pdf 4,47 MB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt nr 9.pdf 333,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt nr 10.pdf 3,19 MB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt nr 11.pdf 531,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt nr 12.pdf 511,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt nr 13.pdf 610,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  projekt nr 14.pdf 629,75 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się