Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-02-09 13:36:47  MONIKA JACHIMIEC

Utworzono artykuł 119431 o nazwie 'Porządek obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Dębicy'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste119431
user_idpuste2500096
resource_idpuste1038
namepustePorządek obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Dębicy
category_idpuste210
language_idpuste1
shortpustePorządek obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Dębicy
fullpuste

ZAWIADOMIENIE

 W dniu 19 lutego 2018 r. o godz.900

w sali 51 Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2

 odbędzie się

XLV sesja Rady Miejskiej w Dębicy

 

Porządek obrad :

I.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II.    Przyjęcie porządku obrad

III.   Podjęcie uchwał w sprawie:

 

1.    Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2018 r.

2.    Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.

3.    Zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Miasta Dębica i Gminą Dębica w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

4.    Zmiany uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny, prowadzonym na terenie Gminy Miasta Dębica, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.

5.    Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat.

6.    Wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Budzisz stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

7.    Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Dębica.

8.    Sprzedaży części nieruchomości położonej przy ulicy Raczyńskich w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

9.    Sprzedaży części nieruchomości położonej przy ulicy Żeromskiego w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

10.  Sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Gajowej w Dębicy stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

11.  Przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody.

12.  Przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasta Dębica w 2018 roku”.

13.  Przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Dębica – 2010 w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki, Rzecznej i Kosynierów Racławickich w Dębicy”.

14.  Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2018 w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki, Rzecznej i Kosynierów Racławickich w Dębicy.

15.  Przyjęcia zadania i wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia w celu realizacji zadania publicznego o charakterze ponadgminnym w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych oraz wynikającego z rozeznanych potrzeb gminy pn. „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych w Dębicy”.

 

II.    Wystąpienie pokontrolne Komisji Rewizyjnej.

III.   Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.

IV.  Interpelacje radnych.

V.    Zapytania radnych i wolne wnioski.

VI.  Sprawy różne.

VII.Zamknięcie sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Dębicy

mgr Ryszard Pękala

publishfrompuste2018-02-09 00:00:00
_activepuste1
slugpusteporzadek-obrad-xlv-sesji-rady-miejskiej-w-debicy
2018-02-09 13:36:47  MONIKA JACHIMIEC

Załączono plik 343378

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1329434
user_idpuste2500096
fobject_idpuste343378
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste119431
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-02-09 13:36:47  MONIKA JACHIMIEC

Załączono plik 343380

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1329435
user_idpuste2500096
fobject_idpuste343380
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste119431
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-02-09 13:36:47  MONIKA JACHIMIEC

Załączono plik 343381

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1329436
user_idpuste2500096
fobject_idpuste343381
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste119431
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-02-09 13:36:47  MONIKA JACHIMIEC

Załączono plik 343382

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1329437
user_idpuste2500096
fobject_idpuste343382
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste119431
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-02-09 13:36:47  MONIKA JACHIMIEC

Załączono plik 343384

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1329438
user_idpuste2500096
fobject_idpuste343384
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste119431
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-02-09 13:36:47  MONIKA JACHIMIEC

Załączono plik 343385

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1329439
user_idpuste2500096
fobject_idpuste343385
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste119431
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-02-09 13:36:47  MONIKA JACHIMIEC

Załączono plik 343387

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1329440
user_idpuste2500096
fobject_idpuste343387
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste119431
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-02-09 13:36:47  MONIKA JACHIMIEC

Załączono plik 343388

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1329441
user_idpuste2500096
fobject_idpuste343388
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste119431
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-02-09 13:36:47  MONIKA JACHIMIEC

Załączono plik 343390

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1329442
user_idpuste2500096
fobject_idpuste343390
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste119431
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-02-09 13:36:47  MONIKA JACHIMIEC

Załączono plik 343393

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1329443
user_idpuste2500096
fobject_idpuste343393
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste119431
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-02-09 13:36:47  MONIKA JACHIMIEC

Załączono plik 343395

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1329444
user_idpuste2500096
fobject_idpuste343395
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste119431
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-02-09 13:36:47  MONIKA JACHIMIEC

Załączono plik 343397

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1329445
user_idpuste2500096
fobject_idpuste343397
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste119431
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-02-09 13:36:47  MONIKA JACHIMIEC

Załączono plik 343398

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1329446
user_idpuste2500096
fobject_idpuste343398
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste119431
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-02-09 13:36:47  MONIKA JACHIMIEC

Załączono plik 343399

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1329447
user_idpuste2500096
fobject_idpuste343399
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste119431
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-02-09 13:36:47  MONIKA JACHIMIEC

Załączono plik 343400

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1329448
user_idpuste2500096
fobject_idpuste343400
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste119431
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-02-09 13:36:47  MONIKA JACHIMIEC

Załączono plik 343401

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1329449
user_idpuste2500096
fobject_idpuste343401
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste119431
_attachmentpuste1
_activepuste1
2018-02-09 13:36:47  MONIKA JACHIMIEC

Załączono plik 343402

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1329450
user_idpuste2500096
fobject_idpuste343402
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste119431
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się