Wersje

12
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-06-14 13:26:40  Monika Jachimiec

Utworzono artykuł 92602 o nazwie 'Porządek obrad XXXV sesji Rady Miejskiej'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste92602
user_idpuste1366976
resource_idpuste1038
namepustePorządek obrad XXXV sesji Rady Miejskiej
category_idpuste210
language_idpuste1
shortpustePorządek obrad XXXV sesji Rady Miejskiej
fullpuste

ZAWIADOMIENIE

 W dniu 26 czerwca 2017 r. o godz.900

w sali 51 Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2

 odbędzie się

XXXV sesja Rady Miejskiej w Dębicy

 

Porządek obrad :

I.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II.     Przyjęcie porządku obrad

III.    Podjęcie uchwał w sprawie:

 

1.    Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2017 r.

2.    Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.

3.    Budżetu Obywatelskiego Miasta Dębicy na 2018 r.

4.    Zmiany uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Dębica zaliczanym do sektora finansów publicznych.

5.    Sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Kwiatkowskiego stanowiącej własność Gminy Miasta Dębica.

6.    Sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działki nr 430/89 wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków oraz zabudowanej działki nr 430/182 w obrębie 2 miasta Dębica położonych przy ulicy Metalowców w Dębicy.

7.    Odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Miasta Dębica działek nr 312/7, 312/8 położonych w obrębie 6 jednostki ewidencyjnej Miasto Dębica stanowiących własność osoby fizycznej.

8.    Wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie w formie darowizny na rzecz Powiatu Dębickiego działek nr 3/3 i 25/7 położonych w obrębie 1 jednostki ewidencyjnej miasta Dębica stanowiących własność Gminy Miasta Dębica.

9.    Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Dębica – 2010, obszaru położonego w obrębie osiedla Wolica I w Dębicy – wg załącznika graficznego.

10.Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 1/2006 Miasta Dębica, obszar w obrębie osiedla Wolica I w Dębicy, uchwalonego uchwałą Nr IX/86/11 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 8 kwietnia 2011 r.

11.Uchwalenia zmiany uchwały Nr XXXII/347/2017 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pt. Seniorom na ratunek” w odpowiedzi na konkurs nr RPPK.08.03.00-IP.01-18-010/16 Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII – Integracja społeczna. Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

 

IV.   Informacja Komisji Budżetu, Handlu i Usług nt. „Analiza wykonania zadania – Pobór opłat za śmieci w domach prywatnych i spółdzielniach mieszkaniowych”.

V.    Wnioski Komisji oraz Rad Osiedli.

VI.   Interpelacje radnych.

VII.  Zapytania radnych i wolne wnioski.

VIII.Sprawy różne.

IX.   Zamknięcie sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Dębicy

mgr Ryszard Pękala

publishfrompuste2017-06-14 00:00:00
_activepuste1
slugpusteporzadek-obrad-xxxv-sesji-rady-miejskiej
2017-06-14 13:26:40  Monika Jachimiec

Załączono plik 256063

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste956989
user_idpuste1366976
fobject_idpuste256063
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste92602
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-06-14 13:26:40  Monika Jachimiec

Załączono plik 256064

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste956990
user_idpuste1366976
fobject_idpuste256064
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste92602
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-06-14 13:26:40  Monika Jachimiec

Załączono plik 256065

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste956991
user_idpuste1366976
fobject_idpuste256065
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste92602
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-06-14 13:26:40  Monika Jachimiec

Załączono plik 256066

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste956992
user_idpuste1366976
fobject_idpuste256066
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste92602
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-06-14 13:26:40  Monika Jachimiec

Załączono plik 256067

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste956993
user_idpuste1366976
fobject_idpuste256067
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste92602
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-06-14 13:26:40  Monika Jachimiec

Załączono plik 256068

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste956994
user_idpuste1366976
fobject_idpuste256068
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste92602
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-06-14 13:26:40  Monika Jachimiec

Załączono plik 256069

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste956995
user_idpuste1366976
fobject_idpuste256069
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste92602
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-06-14 13:26:40  Monika Jachimiec

Załączono plik 256070

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste956996
user_idpuste1366976
fobject_idpuste256070
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste92602
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-06-14 13:26:40  Monika Jachimiec

Załączono plik 256072

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste956997
user_idpuste1366976
fobject_idpuste256072
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste92602
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-06-14 13:26:40  Monika Jachimiec

Załączono plik 256075

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste956998
user_idpuste1366976
fobject_idpuste256075
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste92602
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-06-14 13:26:40  Monika Jachimiec

Załączono plik 256077

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste956999
user_idpuste1366976
fobject_idpuste256077
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste92602
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-06-14 13:26:40  Monika Jachimiec

Załączono plik 256080

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste957000
user_idpuste1366976
fobject_idpuste256080
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste92602
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-06-14 13:26:40  Monika Jachimiec

Załączono plik 256081

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste957001
user_idpuste1366976
fobject_idpuste256081
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste92602
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-06-14 13:26:40  Monika Jachimiec

Załączono plik 256084

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste957002
user_idpuste1366976
fobject_idpuste256084
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste92602
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-06-14 13:26:40  Monika Jachimiec

Załączono plik 256085

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste957003
user_idpuste1366976
fobject_idpuste256085
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste92602
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-06-14 13:26:40  Monika Jachimiec

Załączono plik 256086

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste957004
user_idpuste1366976
fobject_idpuste256086
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste92602
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-06-14 13:26:40  Monika Jachimiec

Załączono plik 256087

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste957005
user_idpuste1366976
fobject_idpuste256087
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste92602
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-06-14 13:26:40  Monika Jachimiec

Załączono plik 256088

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste957006
user_idpuste1366976
fobject_idpuste256088
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste92602
_attachmentpuste1
_activepuste1
2017-06-14 13:26:40  Monika Jachimiec

Załączono plik 256089

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste957007
user_idpuste1366976
fobject_idpuste256089
resource_idpuste1038
modelpusteArticle
foreign_idpuste92602
_attachmentpuste1
_activepuste1
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się