2019-04-10

Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej - OKW

Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej – OKW

 

Informacja sporządzona na podstawie Uchwały Nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. <DO POBRANIA TU>

 

W wyborach do Parlamentu Europejskiego (odbędą się 26 maja 2019 r.) w każdym obwodzie głosowania będzie tylko jedna obwodowa komisja wyborcza, a nie jak w wyborach samorządowych dwie.

 

Kto może zgłosić kandydatów OKW?

Kandydatów do OKW zgłaszają pełnomocnicy wyborczy zarejestrowanych komitetów wyborczych. Zgłoszenia dokonuje się na druku stanowiącym załącznik do uchwały PKW <DRUK DO POBRANIA TU>

Czytelnie i dokładnie wypełnione formularze należy złożyć do Urzędu Miejskiego w Dębicy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 kwietnia 2019 r. w godzinach pracy Urzędu  od 7.30 do 15.30 w pokoju 152, tel. (14) 683-81-52

Ta sama osoba może być zgłoszona tylko do jednej komisji.

Wyborcy mogą też samodzielnie zgłaszać się na członka komisji – Komisarz Wyborczy może powołać ich w skład komisji w przypadku konieczności uzupełnienia składu OKW, gdy zgłoszona liczba kandydatów przez komitety wyborcze jest niewystarczająca.

 

Kto może być kandydatem na członka OKW?

Kandydatem do składu komisji może być osoba która:

- jest obywatelem polskim,

- najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat,

- nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

- nie jest pozbawiona praw wyborczych,

- nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

 

W wyborach do PE kandydatem do składu komisji może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:

- najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat,

- nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

 

Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na terenie Województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.

 

W komisji nie mogą zasiadać: osoby startujące w wyborach, komisarze wyborczy, pełnomocnicy wyborczy i finansowi komitetów wyborczych, urzędnicy wyborczy, mężowie zaufania, obserwatorzy społeczni, bliscy krewni i powinowaci kandydatów startujących w okręgu dla którego właściwa jest dana komisja (małżonkowie kandydatów, ich rodzice, dziadkowie, dzieci, wnuki, rodzeństwo, a także małżonkowie zstępnego, wstępnego lub przysposobionego oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia).

 

Kto powołuje OKW w Dębicy?

Komisje obwodowe powołuje Komisarz Wyborczy do dnia 5 maja 2019 r.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się