Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zapytanie ofertowe na na usuwanie wyrobów zawierających azbest
Zapytanie ofertowe na na usuwanie wyrobów zawierających azbest
13.07.2021 więcej
Obwieszczenie
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Przeprowadzenie zabiegów
pielęgnacyjnych i konserwacyjnych 11 szt. pomników przyrody na
terenie Miasta Dębica”
06.07.2021 więcej
Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na opracowanie „Programu Ochrony Środowiska
dla miasta Dębica na lata 2021-2024 z perspektywą na lata
2025-2028” oraz przeprowadzenie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko (jeżeli będzie wymagana) wraz z
„Prognozą oddziaływania na środowisko na lata 2021-2024 z
uwzględnieniem perspektywy na lata 2025-2028”
02.06.2021 więcej
Zapytanie ofertowe na renowację mogił oraz remont ogrodzenia cmentarza
Zapytanie ofertowe na renowację mogił oraz remont ogrodzenia
cmentarza wojskowego
18.05.2021 więcej
Informacja o wyborze oferty na wykonanie monitoringu
Informacja o wyborze oferty na wykonanie monitoringu
17.05.2021 więcej
Ogłoszenie o naborze ofert na przeglądy budowlane
Ogłoszenie o naborze ofert na przeglądy budowlane
22.04.2021 więcej
Zapytanie ofertowe na wykonanie monitoringu składowiska odpadów
Zapytanie ofertowe na wykonanie monitoringu składowiska odpadów
22.04.2021 więcej
Informacja o wyborze oferty
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn.: "Sporządzenie
ekspertyz w sprawach o naruszenie stosunków wodnych"
15.01.2021 więcej
Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe na sporządzanie ekspertyz w sprawach
o naruszenie stosunków wodnych
05.01.2021 więcej
Informacja o wyborze oferty na wywóz odcieków
Informacja o wyborze oferty na wywóz odcieków
05.01.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się