Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania

12

  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
1 Bieżące utrzymanie nawierzchni ulic w zakresie remontów cząstkowych oraz rem... 2018-12-28 12:00 przetarg nieograniczony 2018-12-10 Zobacz
2 Nasadzenia drzew i krzewów, ich utrzymanie oraz wycinka na gruntach stanowiąc... 2018-12-10 10:00 przetarg nieograniczony 2018-12-10 Zobacz
3 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa uli... 2018-11-19 10:00 przetarg nieograniczony 2018-12-06 Zobacz
4 Bieżące utrzymanie placów zabaw w Gminie Miasta Dębica w 2019 roku 2018-12-05 10:00 przetarg nieograniczony 2018-12-05 Zobacz
5 Interwencyjne oczyszczanie odcinków kolektorów kanalizacji deszczowej w związ... 2018-12-04 10:00 przetarg nieograniczony 2018-12-04 Zobacz
6 ŚWIADCZENIE USŁUG POCZTOWYCH NA POTRZEBY URZĘDU MIEJSKIEGO W DĘBICY 2018-12-12 10:00 usługi społeczne 2018-12-04 Zobacz
7 Remont holu Domu Sportu w Dębicy przy ulicy Sportowej 26 z dostosowaniem wnę... 2018-11-30 12:00 przetarg nieograniczony 2018-11-30 Zobacz
8 Bieżące utrzymanie i pielęgnacja istniejących, wydzielonych terenów zieleni m... 2018-11-29 10:00 przetarg nieograniczony 2018-11-29 Zobacz
9 Usługi w zakresie administrowania i bieżącego utrzymania dwóch cmentarzy na t... 2018-11-27 10:00 przetarg nieograniczony 2018-11-27 Zobacz
10 Remont koryta potoku Kawęckiego (wzdłuż ul. Zdrojowej) w km 5+800 – 6+220 2018-11-14 10:00 przetarg nieograniczony 2018-11-15 Zobacz
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się