Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 303/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
Zarządzenie Nr 303/2016 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 30
grudnia 2016 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych
stanowiących mienie Gminy Miasta Dębica – oddanych w trwały
zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Dębicy
13.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 302/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
Zarządzenie Nr 302/2016 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 30
grudnia 2016 r. w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji
księgowej dla projektu pn. „Zszywanie miasta –
przełamywanie barier przestrzennych i społecznych. Lokalny
Program Rewitalizacji Dębicy na lata 2016 - 2020”
12.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 301/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
Zarządzenie Nr 301/2016 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 30
grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na
2017 r.
12.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 300/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
Zarządzenie Nr 300/2016 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 30
grudnia 2016 r. w sprawie informacji o ostatecznych kwotach
dochodów i wydatków jednostek oraz wysokości dotacji
wynikających z uchwały budżetowej na 2017 r. - uchwała Nr
XXVII/283/2016 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2017 r.
12.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 299/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
Zarządzenie Nr 299/2016 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 30
grudnia 2016 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i
wydatków jednostek wynikających z zarządzenia Nr 298/2016
Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie
zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Miasta Dębica na 2016 r.
12.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 298/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
Zarządzenie Nr 298/2016 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 30
grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie
Miasta Dębica na 2016 r.
12.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 297/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
Zarządzenie Nr 297/2016 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 30
grudnia 2016 r. w sprawie przekazania składników majątkowych
ze stanu ewidencyjnego Urzędu Miejskiego w Dębicy na stan
ewidencyjny Szkoły Podstawowej Nr 9 przy ul. Grottgera 3 oraz
Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Gajowej 9 w Dębicy
12.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 296/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
Zarządzenie Nr 296/2016 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 29
grudnia 2016 r. w sprawie przekazania środków trwałych za
stanu ewidencyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 11 z
Oddziałami Integracyjnymi im. 5 Pułku Strzelców Konnych Armii
Krajowej w Dębicy na stan Urzędu Miejskiego w Dębicy
12.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 295/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
Zarządzenie Nr 295/2016 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 29
grudnia 2016 r. w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu
wspierania i upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu
12.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 294/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
Zarządzenie Nr 294/2016 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 29
grudnia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację
przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu wpływających na
poprawę warunków uprawiania sportu lub zwiększania
dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej
12.01.2017 więcej

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..