Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 303/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
Zarządzenie Nr 303/2016 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 30
grudnia 2016 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych
stanowiących mienie Gminy Miasta Dębica – oddanych w trwały
zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Dębicy
13.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 302/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
Zarządzenie Nr 302/2016 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 30
grudnia 2016 r. w sprawie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji
księgowej dla projektu pn. „Zszywanie miasta –
przełamywanie barier przestrzennych i społecznych. Lokalny
Program Rewitalizacji Dębicy na lata 2016 - 2020”
12.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 301/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
Zarządzenie Nr 301/2016 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 30
grudnia 2016 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na
2017 r.
12.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 300/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
Zarządzenie Nr 300/2016 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 30
grudnia 2016 r. w sprawie informacji o ostatecznych kwotach
dochodów i wydatków jednostek oraz wysokości dotacji
wynikających z uchwały budżetowej na 2017 r. - uchwała Nr
XXVII/283/2016 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2017 r.
12.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 299/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
Zarządzenie Nr 299/2016 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 30
grudnia 2016 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i
wydatków jednostek wynikających z zarządzenia Nr 298/2016
Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie
zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Miasta Dębica na 2016 r.
12.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 298/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
Zarządzenie Nr 298/2016 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 30
grudnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie
Miasta Dębica na 2016 r.
12.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 297/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
Zarządzenie Nr 297/2016 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 30
grudnia 2016 r. w sprawie przekazania składników majątkowych
ze stanu ewidencyjnego Urzędu Miejskiego w Dębicy na stan
ewidencyjny Szkoły Podstawowej Nr 9 przy ul. Grottgera 3 oraz
Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Gajowej 9 w Dębicy
12.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 296/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
Zarządzenie Nr 296/2016 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 29
grudnia 2016 r. w sprawie przekazania środków trwałych za
stanu ewidencyjnego Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 11 z
Oddziałami Integracyjnymi im. 5 Pułku Strzelców Konnych Armii
Krajowej w Dębicy na stan Urzędu Miejskiego w Dębicy
12.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 295/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
Zarządzenie Nr 295/2016 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 29
grudnia 2016 r. w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu
wspierania i upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu
12.01.2017 więcej
Zarządzenie Nr 294/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r.
Zarządzenie Nr 294/2016 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 29
grudnia 2016 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację
przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu wpływających na
poprawę warunków uprawiania sportu lub zwiększania
dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej
12.01.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się