Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 310/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r.
Zarządzenie Nr 310/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 13
grudnia 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy do prowadzenia postępowań
z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz do prowadzenia
postępowań z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci
04.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 309/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r.
Zarządzenie Nr 309/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 13
grudnia 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy do prowadzenia postępowań
z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz do prowadzenia
postępowań z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci
04.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 324/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.
Zarządzenie Nr 324/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 29
grudnia 2017 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i
wydatków jednostek wynikających z zarządzenia Nr 323/2017
Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie
zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Miasta Dębica na 2017 rok
04.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 323/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r.
Zarządzenie Nr 323/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 29
grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie
Miasta Dębica na 2017 rok
04.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 322/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.
Zarządzenie Nr 322/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 28
grudnia 2017 r. w sprawie zlecenia zadania publicznego z zakresu
nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
04.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 321/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.
Zarządzenie Nr 321/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 27
grudnia 2017 r. w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
04.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 320/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.
Zarządzenie Nr 320/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 27
grudnia 2017 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i
wydatków jednostek wynikających z zarządzenia Nr 319/2017
Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie
zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Miasta Dębica na 2017 rok
oraz w sprawie informacji o zmianie kwot dochodów i wydatków
nimi finansowanych wydzielonego rachunku dochodów jednostek
oświatowych na 2017 rok
04.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 319/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r.
Zarządzenie Nr 319/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 27
grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie
Miasta Dębica na 2017 rok
29.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 318/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r.
Zarządzenie Nr 318/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 22
grudnia 2017 r. w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu
wspierania i upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu
29.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 317/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r.
Zarządzenie Nr 317/2017 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 19
grudnia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na
realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego realizowanego w
wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Miasta Dębicy na 2018 rok
29.12.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się