Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 12/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r.
Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 15
stycznia 2018 r. w sprawie informacji o kwotach wydatków
jednostek wynikających z zarządzenia Nr 11/2018 Burmistrza
Miasta Dębicy z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany
budżetu oraz zmian w budżecie Miasta Dębica na 2018 rok
19.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 11/2018 z dnia 15 stycznia 2018 r.
Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 15
stycznia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie
Miasta Dębica na 2018 rok
19.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 10/2018 z dnia 11 stycznia 2018 r.
Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 11
stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy
społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
17.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 9/2018 z dnia 11 stycznia 2018 r.
Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 11
stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert na realizację zadania publicznego z zakresu nauki,
szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
17.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 8/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r.
Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 10
stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
12.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 7/2018 z dnia 9 stycznia 2018 r.
Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 9
stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej i sportu
11.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 6/2018 z dnia 3 stycznia 2018 r.
Zarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 3
stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy do prowadzenia postępowań
z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz do prowadzenia
postępowań z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci, a także do wydawania w tych sprawach decyzji
11.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 5/2018 z dnia 3 stycznia 2018 r.
Zarządzenie Nr 5/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 3
stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia
przetargu
09.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 4/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r.
Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 2
stycznia 2018 r. w sprawie polecenia Centrum Integracji
Społecznej w Dębicy wykonywania zadań własnych Gminy Miasta
Dębica
09.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 3/2018 z dnia 2 stycznia 2018 r.
Zarządzenie Nr 3/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 2
stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorom
jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Dębica do dokonywania
przeniesień planowanych wydatków budżetu miasta na 2018 rok
09.01.2018 więcej
12