Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 197/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.
Zarządzenie Nr 197/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 30
sierpnia 2018 r. w sprawie przekazania składników majątkowych
ze stanu ewidencyjnego Urzędu Miejskiego w Dębicy na stan
ewidencyjny Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Jana Pawła II w Dębicy
07.09.2018 więcej
Zarządzenie Nr 196/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r.
Zarządzenie Nr 196/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 30
sierpnia 2018 r. w sprawie przekazania składników majątkowych
ze stanu ewidencyjnego Urzędu Miejskiego w Dębicy na stan
ewidencyjny Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Szkotniej 14 w
Dębicy
07.09.2018 więcej
Zarządzenie Nr 195/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r.
Zarządzenie Nr 195/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 29
sierpnia 2018 r. w sprawie planu wydatków na zakup środków
żywności, usług cateringowo – gastronomicznych ujętych w
budżecie Miasta Dębicy na 2018 rok
31.08.2018 więcej
Zarządzenie Nr 194/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 r.
Zarządzenie Nr 194/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 27
sierpnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy
społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
31.08.2018 więcej
Zarządzenie Nr 193/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r.
Zarządzenie Nr 193/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 21
sierpnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Miasta
Dębica miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów
wyborczych
31.08.2018 więcej
Zarządzenie Nr 192/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r.
Zarządzenie Nr 192/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 21
sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
31.08.2018 więcej
Zarządzenie Nr 191/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r.
Zarządzenie Nr 191/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 20
sierpnia 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy do prowadzenia postępowań
z zakresu świadczeń rodzinnych, pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci oraz w sprawach świadczenia dobry start
31.08.2018 więcej
Zarządzenie Nr 190/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r.
Zarządzenie Nr 190/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 20
sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anny
Bartuzi - Magdoń – nauczyciela języka angielskiego w
Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Dębicy – ubiegającej
się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w stosunku do
Komisji Egzaminacyjnej powołanej zarządzeniem Nr 168/2018
Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 17 lipca 2018 r.
31.08.2018 więcej
Zarządzenie Nr 189/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 r.
Zarządzenie Nr 189/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 20
sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anny
Wójcik – nauczyciela wspomagającego w Publicznej Szkole
Podstawowej Nr 5 w Dębicy – ubiegającej się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego w stosunku do Komisji
Egzaminacyjnej powołanej zarządzeniem Nr 164/2018 Burmistrza
Miasta Dębicy z dnia 17 lipca 2018 r.
30.08.2018 więcej
Zarządzenie Nr 188/2018 z dnia 16 sierpnia 2018 r.
Zarządzenie Nr 188/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 16
sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i
wydatków jednostek budżetowych wynikających z zarządzenia Nr
187/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 16 sierpnia 2018 r. w
sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Miasta Dębica na
2018 rok
30.08.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się