Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 303/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.
Zarządzenie Nr 303/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 31
grudnia 2018 r. w sprawie przekazania składników majątkowych
ze stanu ewidencyjnego Urzędu Miejskiego w Dębicy na stan
ewidencyjny Szkoły Podstawowej Nr 9 w Dębicy
08.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 302/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.
Zarządzenie Nr 302/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 31
grudnia 2018 r. w sprawie przekazania składników majątkowych
ze stanu ewidencyjnego Urzędu Miejskiego w Dębicy na stan
ewidencyjny Szkoły Podstawowej Nr 5 w Dębicy
08.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 301/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.
Zarządzenie Nr 301/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 31
grudnia 2018 r. w sprawie przekazania składników majątkowych
ze stanu ewidencyjnego Urzędu Miejskiego w Dębicy na stan
ewidencyjny Przedszkola Miejskiego Nr 5
08.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 300/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.
Zarządzenie Nr 300/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 31
grudnia 2018 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i
wydatków jednostek budżetowych wynikających z zarządzenia Nr
299/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 31 grudnia 2018 r. w
sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Miasta Dębica na
2018 rok
08.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 299/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.
Zarządzenie Nr 299/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 31
grudnia 2018 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie
Miasta Dębica na 2018 rok
08.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 298/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
Zarządzenie Nr 298/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 28
grudnia 2018 r. w sprawie planu finansowego zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na
2019 rok
03.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 297/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
Zarządzenie Nr 297/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 28
grudnia 2018 r. w sprawie informacji o ostatecznych kwotach
dochodów i wydatków jednostek oraz wysokości dotacji
wynikających z uchwały budżetowej na 2019 rok – uchwała Nr
III/12/2018 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 10 grudnia 2018 r. w
sprawie budżetu Miasta Dębica na 2019 rok
03.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 296/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
Zarządzenie Nr 296/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 28
grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na
realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w wykonaniu
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych dla Miasta Dębicy na 2019 rok
02.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 295/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
Zarządzenie Nr 295/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 28
grudnia 2018 r. w sprawie zlecenia publicznego z zakresu
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
02.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 294/2018 z dnia 21 grudnia 2018 r.
Zarządzenie Nr 294/2018 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 21
grudnia 2018 r. w sprawie zlecenia w 2019 roku realizacji zadania
publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji,
oświaty i wychowania
02.01.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się