Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 122/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r.
Zarządzenie Nr 122/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 11
kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie
stypendium w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania
kultury, wspierającej uzdolnione artystycznie osoby
16.04.2019 więcej
Zarządzenie Nr 121/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r.
Zarządzenie Nr 121/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 11
kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie
okresowego stypendium sportowego finansowanego ze środków
budżetu Gminy Miasta Dębica
16.04.2019 więcej
Zarządzenie Nr 120/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r.
Zarządzenie Nr 120/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 8
kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu
Miejskiego w Dębicy do prowadzenia czynności związanych ze
sporządzaniem aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach do
Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
11.04.2019 więcej
Zarządzenie Nr 119/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r.
Zarządzenie Nr 119/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 8
kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w
wykonaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych dla Miasta Dębicy na 2019 rok
11.04.2019 więcej
Zarządzenie Nr 118/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r.
Zarządzenie Nr 118/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 8
kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz
dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
11.04.2019 więcej
Zarządzenie Nr 117/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r.
Zarządzenie Nr 117/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 5
kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy do prowadzenia postępowań
z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz do prowadzenia
postępowań z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci
10.04.2019 więcej
Zarządzenie Nr 116/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r.
Zarządzenie Nr 116/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 5
kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy do prowadzenia postępowań
z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz do prowadzenia
postępowań z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci
10.04.2019 więcej
Zarządzenie Nr 115/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r.
Zarządzenie Nr 115/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 5
kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy do prowadzenia postępowań
z zakresu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za
życiem”
10.04.2019 więcej
Zarządzenie Nr 114/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r.
Zarządzenie Nr 114/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 5
kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy do prowadzenia postępowań
w sprawach świadczenia dobry start
10.04.2019 więcej
Zarządzenie Nr 113/2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r.
Zarządzenie Nr 113/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 5
kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy do prowadzenia postępowań
z zakresu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
10.04.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się