Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 11/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r.
Zarządzenie Nr 11/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 9
stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu
dokonania oceny formalno – merytorycznej ofert złożonych w
konkursie ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia
publicznego realizowanego w wykonaniu Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Dębicy na lata 2018 -
2020
17.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 10/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r.
Zarządzenie Nr 10/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 9
stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu
dokonania oceny formalno – merytorycznej ofert złożonych w
konkursie ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia
publicznego realizowanych w wykonaniu Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta
Dębicy na 2019 rok
17.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 9/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r.
Zarządzenie Nr 9/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 9
stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych dotyczących zmiany uchwały Nr VI/51/2015 Rady
Miejskiej w Dębicy z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia
statutów osiedli
17.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 8/2019 z dnia 9 stycznia 2019 r.
Zarządzenie Nr 8/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 9
stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia do składania
oświadczenia woli w imieniu Gminy Miasta Dębica w zakresie
zarządu mieniem
17.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 7/2019 z dnia 7 stycznia 2019 r.
Zarządzenie Nr 7/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 7
stycznia 2019 r. w sprawie powierzenia zastrzeżonych dla
kierownika zamawiającego czynności dotyczących zamówień
publicznych
17.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 6/2019 z dnia 7 stycznia 2019 r.
Zarządzenie Nr 6/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 7
stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Miejskiego w Dębicy
17.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 5/2019 z dnia 7 stycznia 2019 r.
Zarządzenie Nr 5/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 7
stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia liczby zastępców
Burmistrza Miasta Dębicy i powołania Zastępcy Burmistrza
Miasta Dębicy
17.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 4/2019 z dnia 3 stycznia 2019 r.
Zarządzenie Nr 4/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 3
stycznia 2019 r. w sprawie uroczystości odsłonięcia pomnika
Niepodległości
17.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 3/2019 z dnia 3 stycznia 2018 r.
Zarządzenie Nr 3/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 3
stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w
wykonaniu Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla
Miasta Dębicy na lata 2018 - 2020
08.01.2019 więcej
Zarządzenie Nr 2/2019 z dnia 2 stycznia 2018 r.
Zarządzenie Nr 2/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 2
stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Dębica na
2019 rok
08.01.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się