Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 315/2019 z dnia 6 grudnia 2019 r.
Zarządzenie Nr 315/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 6
grudnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 301/2017
Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie
wprowadzenia Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego w Urzędzie
Miejskim w Dębicy oraz Karty Audytu Wewnętrznego do stosowania
w Urzędzie Miejskim w Dębicy i jednostkach organizacyjnych
Gminy Miasta Dębica
06.02.2020 więcej
Zarządzenie Nr 338/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r.
Zarządzenie Nr 338/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 31
grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie
Miasta Dębica na 2019 rok
09.01.2020 więcej
Zarządzenie Nr 337/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.
Zarządzenie Nr 337/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 30
grudnia 2019 r. w sprawie zmian w zarządzeniu Nr 51/2019
Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie
zadań, w ramach których ponoszone są w budżecie Miasta
Dębica wydatki na zakup żywności oraz usług cateringowych i
gastronomicznych w 2019 roku
08.01.2020 więcej
Zarządzenie Nr 336/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.
Zarządzenie Nr 336/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 30
grudnia 2019 r. w sprawie informacji o kwotach wydatków
jednostek budżetowych wynikających z zarządzenia Nr 335/2019
Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie
zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Miasta Dębica na 2019 rok
08.01.2020 więcej
Zarządzenie Nr 335/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.
Zarządzenie Nr 335/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 30
grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie
Miasta Dębica na 2019 rok
08.01.2020 więcej
Zarządzenie Nr 334/2019 z dnia 24 grudnia 2019 r.
Zarządzenie Nr 334/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 24
grudnia 2019 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i
wydatków jednostek budżetowych wynikających z zarządzenia Nr
333/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 24 grudnia 2019 r. w
sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Miasta Dębica na
2019 rok
08.01.2020 więcej
Zarządzenie Nr 333/2019 z dnia 24 grudnia 2019 r.
Zarządzenie Nr 333/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 24
grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie
Miasta Dębica na 2019 rok
08.01.2020 więcej
Zarządzenie Nr 332/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r.
Zarządzenie Nr 332/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 23
grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
08.01.2020 więcej
Zarządzenie Nr 331/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.
Zarządzenie Nr 331/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 20
grudnia 2019 r. w sprawie przekazania środków trwałych ze
stanu ewidencyjnego Przedszkola Miejskiego Nr 8 w Dębicy na stan
Przedszkola Miejskiego Nr 12 w Dębicy
08.01.2020 więcej
Zarządzenie Nr 330/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.
Zarządzenie Nr 330/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 20
grudnia 2019 r. w sprawie powołania składu sądu konkursowego
08.01.2020 więcej

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..