Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 303/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.
Zarządzenie Nr 303/2020 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 31
grudnia 2020 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i
wydatków jednostek budżetowych wynikających z zarządzenia Nr
302/2020 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 31 grudnia 2020 r. w
sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2020 rok
07.01.2021 więcej
Zarządzenie Nr 302/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.
Zarządzenie Nr 302/2020 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 31
grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2020
rok
07.01.2021 więcej
Zarządzenie Nr 301/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.
Zarządzenie Nr 301/2020 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 31
grudnia 2020 r. w sprawie zlecenia zadań publicznych z zakresu
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
04.01.2021 więcej
Zarządzenie Nr 300/2020 z dnia 28 grudnia 2020 r.
Zarządzenie Nr 300/2020 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 28
grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu
dokonania oceny formalno-merytorycznej ofert złożonych w
konkursie ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia
publicznego realizowanych w wykonaniu Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta
Dębicy na 2021 rok
04.01.2021 więcej
Zarządzenie Nr 299/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r.
Zarządzenie Nr 299/2020 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 23
grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
04.01.2021 więcej
Zarządzenie Nr 298/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r.
Zarządzenie Nr 298/2020 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 22
grudnia 2020 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i
wydatków jednostek budżetowych wynikających z zarządzenia Nr
297/2020 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 22 grudnia 2020 r. w
sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2020 rok
23.12.2020 więcej
Zarządzenie Nr 297/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r.
Zarządzenie Nr 297/2020 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 22
grudnia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2020
rok
23.12.2020 więcej
Zarządzenie Nr 296/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.
Zarządzenie Nr 296/2020 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 18
grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji do opiniowania ofert
na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i
systemu pieczy zastępczej
21.12.2020 więcej
Zarządzenie Nr 295/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r.
Zarządzenie Nr 295/2020 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 18
grudnia 2020 r. w sprawie powołania komisji do opiniowania ofert
na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, szkolnictwa
wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
21.12.2020 więcej
Zarządzenie Nr 294/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r.
Zarządzenie Nr 294/2020 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 16
grudnia 2020 r. w sprawie przekazania pozostałych środków
trwałych ze stanu ewidencyjnego Miejskiego Zarządu Oświaty w
Dębicy na stan jednostek oświatowych
17.12.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się