Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 6/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r.
Zarządzenie Nr 6/2021 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia
11stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji do opiniowania
ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i
upowszechniania kultury fizycznej
12.01.2021 więcej
Zarządzenie Nr 5/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r.
Zarządzenie Nr 5/2021 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia
11stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia
wniosków o przyznanie dotacji na realizację przedsięwzięć z
zakresu rozwoju sportu wpływających na poprawę warunków
uprawiania sportu lub zwiększenia dostępności społeczności
lokalnej do działalności sportowej w 2021 roku
12.01.2021 więcej
Zarządzenie Nr 4/2021 z dnia 8 stycznia 2021 r.
Zarządzenie Nr 4/2021 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 8
stycznia 2021 r. w sprawie zlecenia zadania publicznego z zakresu
nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
08.01.2021 więcej
Zarządzenie Nr 3/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r.
Zarządzenie Nr 3/2021 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 4
stycznia 2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego
w Urzędzie Miejskim w Dębicy
08.01.2021 więcej
Zarządzenie Nr 2/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r.
Zarządzenie Nr 2/2021 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 4
stycznia 2021 r. w sprawie polecenia Centrum Integracji
Społecznej w Dębicy wykonywania zadań własnych Gminy Miasta
Dębica
08.01.2021 więcej
Zarządzenie Nr 1/2021 z dnia 4 stycznia 2021 r.
Zarządzenie Nr 1/2021 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 4
stycznia 2021 r. w sprawie polecenia Centrum Integracji
Społecznej w Dębicy wykonywania zadań własnych Gminy Miasta
Dębica
08.01.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się