Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 242/2019 z dnia 2 września 2019 r.
Zarządzenie Nr 242/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 2
września 2019 r. w sprawie wyznaczenia szkoły, w której
będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
12.09.2019 więcej
Zarządzenie Nr 241/2019 z dnia 2 września 2019 r.
Zarządzenie Nr 241/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 2
września 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 6 w Dębicy do dokonywania
czynności prawnych związanych z prowadzeniem jednostki
organizacyjnej Gminy Miasta Dębica
09.09.2019 więcej
Zarządzenie Nr 240/2019 z dnia 2 września 2019 r.
Zarządzenie Nr 240/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 2
września 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 4 w Dębicy do dokonywania
czynności prawnych związanych z prowadzeniem jednostki
organizacyjnej Gminy Miasta Dębica
09.09.2019 więcej
Zarządzenie Nr 239/2019 z dnia 2 września 2019 r.
Zarządzenie Nr 239/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 2
września 2019 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i
wydatków jednostek budżetowych wynikających z zarządzenia Nr
238/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 2 września 2019 r. w
sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Miasta Dębica na
2019 rok
09.09.2019 więcej
Zarządzenie Nr 238/2019 z dnia 2 września 2019 r.
Zarządzenie Nr 238/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 2
września 2019 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w
budżecie Miasta Dębica na 2019 rok
09.09.2019 więcej
Zarządzenie Nr 237/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r.
Zarządzenie Nr 237/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 30
sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy
społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
09.09.2019 więcej
Zarządzenie Nr 236/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r.
Zarządzenie Nr 236/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 30
sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
09.09.2019 więcej
Zarządzenie Nr 235/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r.
Zarządzenie Nr 235/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 30
sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i
wydatków jednostek budżetowych wynikających z zarządzenia Nr
234/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 30 sierpnia 2019 r. w
sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Miasta Dębica na
2019 rok
09.09.2019 więcej
Zarządzenie Nr 234/2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r.
Zarządzenie Nr 234/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 30
sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie
Miasta Dębica na 2019 rok
09.09.2019 więcej
Zarządzenie Nr 233/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.
Zarządzenie Nr 233/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 29
sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Miasta
Dębica miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów
wyborczych
30.08.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się