Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 164/2019 z dnia 10 czerwca 2019 r.
Zarządzenie Nr 164/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 10
czerwca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie
Miasta Dębica na 2019 rok
26.06.2019 więcej
Zarządzenie Nr 163/2019 z dnia 7 czerwca 2019 r.
Zarządzenie Nr 163/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 7
czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
26.06.2019 więcej
Zarządzenie Nr 162/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r.
Zarządzenie Nr 162/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 6
czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. nagród organu
prowadzącego dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i
szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest
Gmina Miasto Dębica
26.06.2019 więcej
Zarządzenie Nr 161/2019 z dnia 3 czerwca 2019 r.
Zarządzenie Nr 161/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 3
czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy do prowadzenia postępowań
z zakresu: ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci, w sprawach świadczenia dobry
start
26.06.2019 więcej
Zarządzenie Nr 160/2019 z dnia 3 czerwca 2019 r.
Zarządzenie Nr 160/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 3
czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębicy do prowadzenia postępowań
z zakresu: ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci, w sprawach świadczenia dobry
start
26.06.2019 więcej
Zarządzenie Nr 159/2019 z dnia 31 maja 2019 r.
Zarządzenie Nr 159/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 31 maja
2019 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie miasta Dębicy
za rok 2018 Radzie Miejskiej w Dębicy
26.06.2019 więcej
Zarządzenie Nr 158/2019 z dnia 31 maja 2019 r.
Zarządzenie Nr 158/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 31 maja
2019 r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków
jednostek budżetowych wynikających z zarządzenia Nr 157/2019
Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany
budżetu oraz zmian w budżecie Miasta Dębica na 2019 rok
26.06.2019 więcej
Zarządzenie Nr 157/2019 z dnia 31 maja 2019 r.
Zarządzenie Nr 157/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 31 maja
2019 r. w sprawie zmiany budżetu oraz zmian w budżecie Miasta
Dębica na 2019 rok
26.06.2019 więcej
Zarządzenie Nr 156/2019 z dnia 28 maja 2019 r.
Zarządzenie Nr 156/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 28 maja
2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli
realizacji umowy GK/1/2017 z dnia 13 stycznia 2017 r., zawartej
pomiędzy Zamawiającym: Gminą Miasta Dębica, a Wykonawcą:
Administracją Domów Mieszkalnych Sp. z o. o. na zarządzanie
gminnym zasobem nieruchomości Miasta Dębica
26.06.2019 więcej
Zarządzenie Nr 155/2019 z dnia 28 maja 2019 r.
Zarządzenie Nr 155/2019 Burmistrza Miasta Dębicy z dnia 28 maja
2019 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej
21.06.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się